ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0115 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์182377.59
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3843.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0530.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0310.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย81047.69
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว040.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0140.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0210.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1293.45
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย070.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0100.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2633.33
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1283.57
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง070.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0100.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง060.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน050.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน132056.34
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1333.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง090.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง060.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง515359.53
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2912.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1651.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0120.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0120.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ090.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1333.33
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน050.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3231810.06
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง050.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น030.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2018610.75
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0170.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา080.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0100.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา111686.55
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1661.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้060.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์495808.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0480.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1641.56
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0110.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2663.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1234.35
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ080.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0140.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1119.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย050.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล050.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1520.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0470.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง060.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย050.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย060.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00