ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0115 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์108112.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3565.36
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0100.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง090.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย43810.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว030.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0110.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1147.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย030.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว030.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง050.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1812.50
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1333.33
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3684.41
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้010.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง172108.10
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2365.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0270.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1333.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว060.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร050.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่91009.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5618.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว070.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1402.50
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0150.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน030.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์131588.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0150.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0130.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน090.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า050.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด050.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1119.09
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย020.00