ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0114 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย AMI กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย AMI ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5650411.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1810716.82
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง66010.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง54511.11
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1411012.73
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1137.69
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง42119.05
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด52718.52
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง32910.34
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง050.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0120.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว31030.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1128.33
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0110.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1425.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73619.44
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง090.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ31520.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31323.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2728.57
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ050.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4024316.46
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้060.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2922.22
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1812.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1911.11
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10680613.15
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2010020.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน167421.62
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ41625.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31421.43
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1147.14
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก1250.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ090.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ050.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร040.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1616.67
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6444714.32
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย11100.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง2922.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1714.29
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น020.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่030.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3630511.80
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว42516.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา21612.50
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11100.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3560.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5124021.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4213132.06
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน41233.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1616.67
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2728.57
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1616.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11398611.46
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน75812.07
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย107912.66
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง21811.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2410024.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า52917.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ82729.63
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31421.43
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน42020.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย070.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2633.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3933.33
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง41040.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1616.67
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง4944.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร31127.27
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์105418.52
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1147.14
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2922.22
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1520.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1616.67
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00