ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0114 อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย AMI กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย AMI ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์131488.78
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง216432.81
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0120.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1128.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย43910.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว080.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21414.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง21513.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1425.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว050.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1812.50
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1812.50
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1250.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ040.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน158118.52
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2450.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1812.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3633310.81
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา84318.60
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน72924.14
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ040.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1250.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1119.09
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11100.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร050.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1425.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2114414.58
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1425.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2540.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน91028.82
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว31127.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา146720.90
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ82729.63
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน040.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง030.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ11100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์242858.42
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน41723.53
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย51631.25
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1425.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน31127.27
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า2633.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ080.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2728.57
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน030.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย040.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น010.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1250.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1333.33
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2922.22
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1333.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์51241.67
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง11100.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย030.00