ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,1242504.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1042.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง924.50
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10110.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1836.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว414.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1944.75
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1042.50
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง212.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย623.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด723.50
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย111.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี111.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1753.40
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง111.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน50212.38
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้212.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา111.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,4932645.66
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา111.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2382.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ623.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว313.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม212.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร111.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน313.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7011245.65
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6271135.55
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2382.88
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา824.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง221.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา195643.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ93442.11
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน313.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง111.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ531.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,5843724.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1992.11
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย58144.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง431.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน36123.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1635.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ414.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน3393.67
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย623.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว531.67
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง313.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1152.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2555.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1753.40
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย933.00