ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0111 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนผู้ป่วย AMI ทุกประเภทจำนวนผู้ป่วย AMI ทุกประเภทเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8541485.77
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง341645.33
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง32122.67
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง46123.83
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย250396.41
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว3384.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง58144.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1125.50
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด422.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง47153.13
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย741.75
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1452.80
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2883.50
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด623.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1944.75
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4285.25
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง422.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ741.75
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง632.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1644.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน369814.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้942.25
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง414.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1982.38
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง111.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ313.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2,1373336.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา176434.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน99293.41
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1543.75
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม723.50
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว32112.91
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1234.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ414.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ111.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1052.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1142.75
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8661446.01
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง541.25
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง422.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น551.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7321027.18
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว48114.36
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา212.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1543.75
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข321.50
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว111.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา329674.91
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ100273.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน441.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน723.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง732.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ111.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,2652854.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน68174.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย74164.63
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1543.75
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน33113.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1262.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3284.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2974.14
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน933.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย414.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1343.25
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น515.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล422.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง331.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว3093.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง732.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร422.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์50124.17
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง414.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1334.33