ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0111 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมวันนอนผู้ป่วย AMI ทุกประเภทจำนวนผู้ป่วย AMI ทุกประเภทเฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2,5655045.09
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5301074.95
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง229603.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง154453.42
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5701105.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว41133.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง75213.57
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด84273.11
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง98293.38
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1653.20
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย32122.67
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว17101.70
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง51124.25
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด23112.09
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า541.25
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย924.50
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี111363.08
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1892.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ40152.67
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31132.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1672.29
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1653.20
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา313.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9882434.07
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้761.17
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3293.56
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2282.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2993.22
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง741.75
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ111.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง111.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5,6778067.04
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3771003.77
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน243743.28
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ27161.69
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม942.25
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว52143.71
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1343.25
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ36142.57
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก221.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1291.33
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1152.20
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร541.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1262.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2,7944476.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย111.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง991.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง422.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1672.29
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง321.50
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น221.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่331.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2,0503056.72
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว110254.40
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง422.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย431.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา991.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา64164.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง111.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง441.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น751.40
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข212.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ111.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,2932405.39
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4771313.64
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน16121.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน651.20
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้961.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1772.43
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ851.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,1819855.26
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน209583.60
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย397795.03
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง79184.39
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน385993.89
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า123294.24
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ154275.70
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด68144.86
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน56202.80
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1872.57
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2664.33
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น541.25
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล2993.22
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง18101.80
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1362.17
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง2292.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร27112.45
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์335546.20
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง49143.50
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2092.22
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1753.40
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2764.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย111.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า111.00