ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0102 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ทุกประเภท ที่เสียชีวิตผู้ป่วย AMI ทุกประเภทร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5450410.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3853.53
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0600.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0420.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย101109.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0130.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0190.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0270.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0240.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0120.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0100.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0110.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด21118.18
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1313.23
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง090.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0150.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0130.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน070.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ050.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน182437.41
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2633.33
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง090.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1812.50
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง090.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8280610.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา31003.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2742.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1166.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0140.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0140.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1911.11
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ2540.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร040.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน060.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5244711.63
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง090.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1714.29
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11100.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่030.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3830512.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2258.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา090.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1166.25
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา162167.41
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31192.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0120.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้060.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง070.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9891310.73
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0580.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3793.80
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0170.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน3893.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1273.70
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1273.70
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0140.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1205.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย070.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย060.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล090.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว060.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง090.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1119.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1541.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0140.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย090.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย060.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00