ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0102 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ทุกประเภท ที่เสียชีวิตผู้ป่วย AMI ทุกประเภทร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2014813.51
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4646.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0120.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0120.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย43910.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว080.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1147.14
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1156.67
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย040.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว050.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง080.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี060.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1250.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1425.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1425.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5816.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้040.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา080.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง333339.91
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2434.65
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0290.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1425.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1911.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร050.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน040.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1514410.42
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง040.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน71026.86
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0110.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2672.99
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1273.70
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1425.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง030.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3228511.23
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0170.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0160.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง040.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0110.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า060.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ080.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด070.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน030.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1425.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น010.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล020.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว090.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง030.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1128.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง010.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย030.00