ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2825011.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1425.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง020.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง010.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย030.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว010.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง040.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด040.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ050.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน42119.05
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2926410.98
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1812.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว010.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1812414.52
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1211310.62
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2825.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1250.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4646.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1442.27
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ030.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5237213.98
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน090.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1147.14
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1128.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า030.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน090.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย020.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร050.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1520.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง050.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย030.00