ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 6, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 6, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วย AMI ชนิด STEMIร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์86113.11
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1616.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง010.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน050.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา030.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1512212.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1520.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่64413.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0410.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว040.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1273.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1119.09
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1912615.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน020.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย030.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง010.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน010.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า010.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1250.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว020.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร030.00