ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0205 ร้อยละของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31761.70
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0500.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1422.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0490.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0220.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว070.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0520.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0100.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0170.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0290.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง080.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0160.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1137.69
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง080.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0150.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า060.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย070.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0260.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง010.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0200.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0180.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0150.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา060.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน61185.08
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0190.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0170.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0130.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง060.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง080.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง112664.14
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0470.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0190.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม070.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0320.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0110.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0140.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ060.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ040.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่61264.76
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0140.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น040.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง080.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น070.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่060.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11250.80
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0180.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม070.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง080.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0110.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0160.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0300.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1333.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น030.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข090.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2742.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1492.04
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0110.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0100.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0100.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ080.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์102394.18
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0300.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0600.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0190.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1323.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0310.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0230.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด080.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0100.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย030.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0100.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น060.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล060.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0120.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร040.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1273.70
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0270.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย080.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย020.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า060.00