ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0205 ร้อยละของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3595.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1137.69
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0130.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0150.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1812.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0170.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด050.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง080.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย050.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว030.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง010.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี090.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน060.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ060.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0470.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้070.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง030.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง050.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2842.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0200.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน050.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0140.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม060.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ050.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1303.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย020.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0100.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง070.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น020.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2444.55
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0130.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย060.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา070.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา050.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข070.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0120.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0120.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ040.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4894.49
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0170.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0200.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0110.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0110.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0130.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด020.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1425.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย040.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง020.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1250.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร040.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์040.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง050.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย030.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00