ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0202 อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์02570.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11920.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0970.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0780.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย01210.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว060.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด060.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง010.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง020.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย020.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง010.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด050.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี010.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน010.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ030.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02780.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้050.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา010.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง01890.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11880.53
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0420.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ020.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11340.75
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย020.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง060.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน02520.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0740.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม030.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย020.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0150.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข060.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ040.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา01050.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0830.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน030.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์24940.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0380.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0320.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง010.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0170.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0120.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด040.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย040.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0740.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0220.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0350.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม050.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า060.00