ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0202 อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์51,0620.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง06370.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง03290.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง03740.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย01780.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0150.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0980.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0100.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด090.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0100.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0150.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0160.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง070.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0160.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี080.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง040.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0120.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน060.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ030.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา070.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน18710.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0120.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง080.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา020.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง36610.45
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา05790.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01010.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม090.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว040.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม070.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ090.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร060.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน060.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่05250.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย060.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0140.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง040.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น010.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง010.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น080.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน28210.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว12520.40
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม080.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง070.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0110.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0200.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0290.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง070.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0130.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข060.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา24700.43
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ03750.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0200.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11,8670.05
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01630.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0720.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง060.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0220.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า040.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0350.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน090.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0100.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0110.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0120.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว070.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง070.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์02050.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง01630.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01060.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0520.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0140.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0120.00