ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0103 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย UGIH (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย UGIH การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย UGIH ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์172496.83
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4656.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1311711.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง65211.54
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย6669.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2306.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง84617.39
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม21118.18
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2316.45
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง43511.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย52222.73
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1244.17
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1214.76
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด31717.65
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1128.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี53016.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2825.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ62128.57
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21315.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน72626.92
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2825.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2019210.42
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้4419.76
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง32412.50
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา53713.51
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง32611.54
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1616.67
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ62030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง1147.14
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง242629.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา185135.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน71684.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ31816.67
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม51241.67
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว63020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1195.26
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ21811.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก2728.57
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72330.43
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ81942.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร62030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน71741.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่182048.82
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย41822.22
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0120.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง050.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น060.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1716110.56
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0150.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1714.29
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1616.67
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา111861.11
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา53016.67
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง050.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1425.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา129512.63
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ126518.46
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1128.33
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน2922.22
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0120.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง41921.05
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ21711.76
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์253976.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน75512.73
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย54112.20
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1166.25
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน83324.24
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1137.69
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0140.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน52917.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21811.11
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย21118.18
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1812.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1195.26
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง070.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง51631.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร21118.18
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2345.88
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1137.69
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21513.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1812.50
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย21020.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย050.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1425.00