ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0103 ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย UGIH (Total- Readmission)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้ป่วย UGIH การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันผู้ป่วย UGIH ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์587048.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง181859.73
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2522810.96
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2719413.92
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2817316.18
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว7878.05
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง199619.79
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม64214.29
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด189918.18
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง51184.24
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0260.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย108811.36
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว5559.09
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง6728.33
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด105418.52
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า4488.33
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3634.76
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1110410.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3348.82
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ87310.96
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง65510.91
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน64513.33
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3358.57
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0130.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7256312.79
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้108811.36
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1410413.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา189618.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง108411.90
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง2258.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3446.82
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง75412.96
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง8677011.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4622720.26
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3730412.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42814.29
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม83522.86
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว297240.28
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม84020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ134727.66
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก42218.18
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ114524.44
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ71643.75
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร126119.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน82729.63
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8074710.71
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2424.76
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง43810.53
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1128.33
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น21513.33
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง060.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1119.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่3933.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน5044211.31
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว107014.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม42317.39
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41233.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย42317.39
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา225937.29
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา165927.12
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง41136.36
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง71353.85
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น3837.50
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3933.33
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ2825.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1812.50
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ21315.38
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4440710.81
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3124212.81
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน66010.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1175.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้3427.14
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง54810.42
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ74415.91
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1141,2649.02
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1612612.70
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย101486.76
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง74714.89
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน136918.84
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า53315.15
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ4458.89
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด52817.86
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน105020.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย52420.83
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย52718.52
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น51533.33
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล3466.52
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง52817.86
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1119.09
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง63119.35
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร050.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1110011.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง4805.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย64114.63
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33010.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย080.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1812.50
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า050.00