ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0102 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Upper GI hemorrhage (UGIH)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย UGIHจำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage (UGIH)เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,6002496.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง260654.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5131174.38
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง199523.83
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย385665.83
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว96303.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188464.09
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม37113.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด100313.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง129353.69
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง49104.90
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย72223.27
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว82243.42
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง88214.19
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด48172.82
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า25122.08
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย32103.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี85302.83
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง2683.25
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ72213.43
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง47133.62
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน77262.96
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ3384.13
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา212.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9461924.93
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้125413.05
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง98244.08
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา98372.65
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง103263.96
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง2063.33
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ52202.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง48143.43
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,4142625.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา151512.96
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2691681.60
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ38182.11
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม41123.42
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว96303.20
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม43192.26
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ63183.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก971.29
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ53232.30
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ59193.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร72203.60
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน46172.71
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่8662044.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย62183.44
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง20121.67
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1452.80
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น761.17
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่221.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน7471614.64
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว72154.80
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม723.50
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง2072.86
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1161.83
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา28181.56
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา61302.03
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1452.80
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1142.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น221.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข933.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว531.67
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1635.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา404954.25
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ381655.86
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน36123.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน3093.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้31122.58
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง48192.53
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42172.47
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,6553974.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน208553.78
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย145413.54
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง40162.50
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน164334.97
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า25131.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ47143.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2492.67
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน85292.93
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย47182.61
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย36113.27
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2182.63
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล74193.89
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2072.86
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว933.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง49163.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร33113.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์193345.68
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง53134.08
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย62154.13
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม3083.75
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย19101.90
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1352.60
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า641.50