ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0102 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Upper GI hemorrhage (UGIH)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผลรวมจำนวนวันนอนผู้ป่วย UGIHจำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage (UGIH)เฉลี่ย
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4,4547046.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7551854.08
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1,2122285.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7361764.18
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8031734.64
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว311873.57
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง407964.24
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม100422.38
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด316993.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง4921184.17
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง96263.69
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย319883.63
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว157552.85
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง229633.63
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด206543.81
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า120452.67
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย246633.90
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี313883.56
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง108343.18
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ202732.77
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง147552.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน116452.58
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ155344.56
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา48133.69
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2,6345634.68
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้319883.63
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4251044.09
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา223962.32
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง286843.40
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง53252.12
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ140443.18
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง178543.30
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3,7247704.84
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา7182273.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน6113042.01
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ84283.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม105353.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว185722.57
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม115402.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ176473.74
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก42221.91
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ135453.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ39162.44
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร189613.10
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน75272.78
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3,1117474.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย136423.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง85382.24
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง28122.33
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น28151.87
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1061.67
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1271.71
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่1291.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,7854424.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว316704.51
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม75233.26
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง20121.67
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย102234.43
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา128592.17
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา140502.80
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง32112.91
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง35132.69
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1682.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1691.78
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ1052.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1782.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ59134.54
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1,7104074.20
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1,2512425.17
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน156602.60
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน35172.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้136423.24
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง120482.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ132443.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5,0541,2644.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4391263.48
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5681483.84
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง196474.17
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน180692.61
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า77332.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ149453.31
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด67282.39
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน118502.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย73243.04
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย80272.96
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น42152.80
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล162433.77
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง49281.75
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว28112.55
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง62312.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1653.20
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6061006.06
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง345804.31
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย196414.78
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม104303.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย3684.50
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1982.38
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1953.80