ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DG0100 อัตราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Hemorrhage Mortality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์3224912.85
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0650.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11170.85
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0520.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2663.03
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1303.33
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0460.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0110.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1313.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2355.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0100.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0220.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0240.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0210.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0170.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0120.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0300.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง080.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0210.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0130.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0260.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน141927.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0410.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0240.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0370.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1263.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง060.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0200.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0140.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2926211.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1511.96
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01680.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0180.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0120.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0190.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0180.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก070.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0230.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1195.26
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0200.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0170.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่92044.41
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0180.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0120.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง050.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น060.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21611.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1156.67
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง070.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย060.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0180.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0300.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง050.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว030.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา109510.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1651.54
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0120.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน090.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1128.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0190.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0170.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์253976.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2553.64
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0410.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0160.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0330.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0130.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0140.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2296.90
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0180.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0110.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1812.50
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0190.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง070.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1166.25
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0110.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2345.88
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0130.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0150.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม080.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย050.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00