ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0501 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยมะเร็งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนมะเร็งที่รักษาทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์233,2290.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง93882.32
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง11470.68
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1871.15
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย91038.74
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0320.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1641.56
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม070.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0430.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0310.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง070.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0230.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1185.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0760.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0310.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1195.26
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1224.55
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง070.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0160.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0240.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1303.33
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ2922.22
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน06820.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0260.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1502.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0350.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0160.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ080.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12,3360.04
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0660.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0810.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0200.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0380.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0450.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม060.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0290.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0120.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0280.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0150.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0150.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่06530.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0310.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0180.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0110.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่070.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน41,3530.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0820.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม040.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0210.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0270.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0170.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0820.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0220.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0230.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0120.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0170.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา45040.79
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ01230.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0160.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0170.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0110.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0310.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0220.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์63,0870.19
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01470.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0510.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0350.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0380.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0200.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0510.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0130.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0200.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0470.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0340.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0130.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0110.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง060.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0140.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0130.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2862.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0330.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0160.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า080.00