ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0501 ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการส่งออกผู้ป่วยมะเร็งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนมะเร็งที่รักษาทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์638,1820.77
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง368514.23
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง94911.83
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง33060.98
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย92453.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1981.02
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง72472.83
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2464.35
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01600.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0600.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0350.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1831.20
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0680.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง06430.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1741.35
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า3843.57
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1185.56
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี01050.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0130.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0540.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1771.30
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน21081.85
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0300.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1714.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน01,9780.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0780.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง22250.89
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1851.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0700.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1205.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0450.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0430.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26,4420.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา01240.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน02390.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0400.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0850.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0850.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0460.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01040.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0340.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0670.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0720.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0580.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0420.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่121,8040.67
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0710.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0870.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0440.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0580.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0460.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0210.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0210.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน83,7590.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว22180.92
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0300.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0590.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0740.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0700.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01660.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0440.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0660.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0460.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0250.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0200.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0120.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ050.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา91,5680.57
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ03750.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0570.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0200.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0180.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0880.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0650.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์138,0360.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02580.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02060.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0480.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01500.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0780.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ01300.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0470.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0520.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01070.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01290.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0140.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0280.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0280.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0420.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0200.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0850.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์72023.47
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง112234.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2633.17
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม43411.76
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1382.63
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2238.70
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1185.56