ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0408 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์241,3991.72
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง23480.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3833.61
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0680.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย31915.79
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2825.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2229.09
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม060.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1234.35
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1119.09
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง24970.40
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1520.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า060.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี060.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง030.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ040.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0170.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน97651.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้050.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1166.25
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา090.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2728.57
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง080.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง050.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง192,1340.89
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1175.88
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1273.70
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1119.09
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว060.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1616.67
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ1911.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่48090.49
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0120.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1520.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2366.67
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน239582.40
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2345.88
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม030.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1333.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1520.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2219.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง040.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1250.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา95691.58
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1621.61
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน040.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1333.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1616.67
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์172,4260.70
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3694.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1352.86
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1333.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1812.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1812.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0160.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2450.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน040.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21711.76
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0120.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล070.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง040.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1714.29
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง040.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2922.22
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0210.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2267.69
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย070.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย010.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า030.00