ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0408 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์36360.47
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01140.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0410.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2922.22
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0100.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1911.11
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2728.57
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1442.27
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด010.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า020.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน010.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน52112.37
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้010.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง030.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1333.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ010.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง030.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง107301.37
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1119.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน090.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1250.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม050.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ030.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ030.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร020.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่33001.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย050.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน63381.78
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0130.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1425.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1185.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา01650.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0130.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง030.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์47730.52
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1342.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน040.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ030.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11100.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1250.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย050.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์050.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1250.00