ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0407 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31731.73
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0140.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0170.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง050.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย11010.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว070.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0160.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม040.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด52025.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง020.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย080.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง090.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี080.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ040.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน020.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2385.26
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้070.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0300.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา040.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง060.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0140.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง41163.45
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1119.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม030.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1616.67
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2336.06
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3436.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม020.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย020.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา050.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา080.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1250.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0360.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0170.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์02080.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0210.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0120.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง020.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1137.69
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า030.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ040.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน020.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย040.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0130.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง080.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1616.67
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00