ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0407 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1362.78
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง030.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง030.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง030.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1250.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1250.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด020.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1425.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย040.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1250.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1166.25
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้050.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง0430.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0160.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน21513.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง11100.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0120.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ070.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้040.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1891.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน070.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย060.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง010.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1333.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1333.33
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย050.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย020.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล030.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์040.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00