ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0406 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์17200.14
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0650.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0470.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0250.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2922.22
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1250.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด010.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง010.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง020.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย030.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ010.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน020.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0470.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3923.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา080.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน040.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ020.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2573.51
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน73262.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0110.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา11100.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง010.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1250.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21081.85
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ050.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์21021.96
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน080.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย11010.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1333.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน050.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ060.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0260.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00