ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0406 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์62,0520.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01320.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12020.50
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11110.90
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย43212.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว010.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0180.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม040.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด080.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง010.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย020.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1333.33
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง010.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1128.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง080.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน050.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน81465.48
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้020.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2825.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1333.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง060.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง112554.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11010.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1166.25
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ010.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ020.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่51613.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1250.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น010.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1250.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน58670.58
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0110.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1425.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา2450.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง070.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง030.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา33140.96
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ43411.76
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์122564.69
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0210.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย060.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1293.45
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1250.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0100.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1616.67
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย050.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1714.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น010.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว030.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1462.17
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21020.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00