ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0405 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์411,2413.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3744.05
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง4458.89
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1362.78
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย147020.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1214.76
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง76111.48
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม070.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด63119.35
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง090.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1333.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2296.90
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว21711.76
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1166.25
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1263.85
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0300.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี44010.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1520.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0160.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0210.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1482.08
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1714.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน151619.32
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0230.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3486.25
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา2345.88
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง31915.79
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง020.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ040.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0130.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4641211.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา32313.04
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน3535.66
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ3933.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม21711.76
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0160.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0170.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0230.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก11010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1156.67
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21612.50
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร090.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1812.50
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1711714.53
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1156.67
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1119.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง51926.32
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น51241.67
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1234.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่050.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน425417.76
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว32114.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม21020.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง21118.18
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย42119.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา41625.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา114922.45
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง090.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21910.53
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41330.77
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข080.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ21020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1616.67
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2111717.95
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ54211.90
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน050.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน040.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง32313.04
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์469374.91
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน3387.89
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2395.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง72231.82
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน32313.04
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0140.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21910.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด31421.43
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน11010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย62920.69
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย2238.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1425.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1616.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง060.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1911.11
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง030.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2229.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์42119.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง54511.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0110.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1166.25
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1425.00