ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0405 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์144922.85
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง33010.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0100.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1147.14
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3348.82
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว060.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2219.52
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1119.09
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง080.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย030.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว040.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1714.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1714.29
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1812.50
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย040.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี040.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง030.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ030.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง020.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน1812.50
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1571.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1911.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1273.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา21414.29
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง040.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง020.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ020.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1715211.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21612.50
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน52420.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม030.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1156.67
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม040.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1128.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0110.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1333.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่53514.29
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1520.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1616.67
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น060.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน131996.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว31030.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11100.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย060.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1333.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา93030.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1520.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1425.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น030.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา53016.67
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0120.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน040.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ090.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์103223.11
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1214.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2825.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2825.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน040.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1714.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ21020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1250.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1520.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21315.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0100.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1425.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล030.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1250.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1333.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1714.29
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2728.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21020.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย010.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย010.00