ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0404 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์41342.99
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1616.67
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง020.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง020.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1812.50
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว020.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1714.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1425.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง020.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย010.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1714.29
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด010.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า020.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง010.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง050.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1283.57
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง92423.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1616.67
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน080.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม080.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ020.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่64912.24
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง030.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน96214.52
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1714.29
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11100.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง3933.33
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1250.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2450.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1616.67
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0120.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1156.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน020.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง050.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์82223.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1812.50
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1616.67
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน030.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ050.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1425.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1520.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย010.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น030.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1333.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1250.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง22100.00