ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0404 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์82952.71
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0300.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1119.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1812.50
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย62326.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1425.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1166.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด31030.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2633.33
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย010.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1911.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0100.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1119.09
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี040.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1616.67
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง050.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน060.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1616.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน6787.69
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0120.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา020.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11100.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง050.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง327614.20
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1128.33
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน42615.38
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1425.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม050.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1333.33
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม070.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11100.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0110.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1425.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่111387.97
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21513.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1214.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1425.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น31520.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่080.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2519912.56
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว21513.33
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง32711.11
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2825.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1616.67
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา31520.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1616.67
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1250.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา84916.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ75313.21
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน21020.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง070.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1425.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์225504.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน22010.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย21020.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง11100.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน41136.36
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0100.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2633.33
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2540.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย060.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย21414.29
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1250.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2825.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์040.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21414.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1333.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00