ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 28, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 28, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0403 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2612321.14
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1119.09
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21513.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1195.26
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย42317.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1147.14
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง61637.50
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1333.33
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2238.70
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2633.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1714.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1425.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2633.33
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด070.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1616.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง080.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน050.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1250.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน85614.29
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1119.09
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1156.67
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2922.22
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ2633.33
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง214664.51
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา21315.38
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน32711.11
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ040.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1214.76
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1911.11
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1425.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ21315.38
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1911.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1425.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน050.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่96713.43
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1714.29
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21414.29
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2922.22
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง040.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่020.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน298733.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว64812.50
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม22100.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1520.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1250.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2825.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา82630.77
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1714.29
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น1425.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11100.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ2366.67
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา187524.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ52619.23
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1911.11
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1333.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง11010.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ1128.33
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3221914.61
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0130.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2238.70
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1333.33
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1911.11
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า21020.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1224.55
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด070.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1616.67
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0120.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น040.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล040.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1250.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2540.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1333.33
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์31816.67
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง31816.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0110.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม040.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย040.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า11100.00