ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0403 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์94022.50
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1911.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง040.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง030.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3475.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว050.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง010.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1425.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง040.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง020.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย010.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว020.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง040.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด010.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า010.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1333.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง030.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1250.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง040.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน82138.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้040.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1333.33
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง62262.65
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา070.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน030.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1250.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1520.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว010.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน050.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่41921.05
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน42020.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2728.57
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11100.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1333.33
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1333.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1333.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2540.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น11100.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1333.33
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา92339.13
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21020.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1250.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง020.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8889.09
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน41822.22
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย010.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1425.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน11100.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ050.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด040.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน010.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย2540.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย040.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น22100.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว2450.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2540.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง030.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1250.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม11100.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย050.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1333.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า010.00