ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0401 อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนจำหน่ายผู้ป่วยในที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจำนวนผู้ป่วยในป่วยด้วยโรคมะเร็งที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์593,2331.82
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง53881.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21471.36
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3873.45
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1110310.68
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1323.13
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง6649.38
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม070.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด74316.28
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3319.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง070.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0230.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1185.56
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4765.26
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1313.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า2287.14
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3319.68
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง070.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1166.25
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0240.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2306.67
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ090.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน236843.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1263.85
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง2504.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา53514.29
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0160.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง040.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ080.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง662,3372.82
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา6669.09
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน8819.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ22010.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1382.63
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว4547.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม060.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1293.45
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0120.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0270.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ2287.14
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1156.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0150.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่366535.51
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2316.45
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0180.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง31127.27
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่070.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน641,3534.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว98210.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม2450.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง42119.05
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย62722.22
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา71741.18
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา178220.73
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1224.55
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง62326.09
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41233.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1175.88
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ1333.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา205103.92
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ51273.94
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1166.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0170.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0110.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0310.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2229.09
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์673,0932.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน71474.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย5519.80
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง63517.14
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน53813.16
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า22010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2513.92
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด21315.38
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน52025.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย74714.89
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0340.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น41330.77
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0110.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง060.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31421.43
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง31323.08
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร32313.04
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์6876.90
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง53414.71
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1166.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1425.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1911.11
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1812.50