ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0301 อัตราป่วยตายผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Case Fatality Rate)
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในตายด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) จำนวนผู้ป่วยในโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ที่จำหน่าย ร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์666839.66
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง98910.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง91555.81
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง41213.31
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย42002.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2752.67
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4884.55
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0100.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1482.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง2762.63
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0230.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0600.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1531.89
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2258.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0300.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0150.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0100.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4547.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0110.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ2385.26
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0280.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0210.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1273.70
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน262769.42
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0270.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1571.75
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0180.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0200.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0100.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0170.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง050.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง415837.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11450.69
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2653.08
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0460.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0330.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1841.19
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1333.03
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ2504.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0130.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1283.57
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0140.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0470.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0270.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่263677.08
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0370.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0520.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1392.56
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0320.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0140.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0120.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0110.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน252689.33
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1273.70
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม030.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง040.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0130.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0210.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา5568.93
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1185.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1166.25
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น070.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข040.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ020.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว040.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา223955.57
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ112175.07
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1631.59
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0100.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้31012.97
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0470.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ3535.66
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์841,0188.25
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11760.57
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย22350.85
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง3833.61
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน01280.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11150.87
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0660.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0400.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2802.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3783.85
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1511.96
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0150.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1224.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2375.41
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0280.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1156.67
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1631.59
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์8908.89
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1382.63
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2248.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1911.11
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1224.55