ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0300 อัตราการ Admit ผู้ป่วย HIV
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการ Admit ผู้ป่วย HIVจำนวนผู้ป่วยที่ Admit ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์27518,9641.45
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง295,9140.49
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง595,2121.13
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง423,1561.33
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย715,1121.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว342,2901.48
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง272,7061.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06620.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด241,7591.36
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง691,8313.77
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง36930.43
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย352,0071.74
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว151,4491.04
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง151,0251.46
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด91,7550.51
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า91,3500.67
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย21,1270.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี141,1571.21
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง77280.96
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ116511.69
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง141,0121.38
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน118571.28
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ135252.48
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8011,4940.70
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้61,6960.35
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง201,1421.75
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา68580.70
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง121,0721.12
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ34970.60
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง14850.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง21519,3781.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา484,6841.02
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน212,6240.80
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ119611.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม118721.26
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว201,3281.51
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม141,0411.34
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ139451.38
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก82852.81
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ109781.02
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ47200.56
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร121,1141.08
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน177522.26
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1069,2801.14
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย119921.11
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง111,3100.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง68420.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น91,0840.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่54901.02
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8112,3250.66
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว212,5170.83
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม05530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง04430.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา39070.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา161,9380.83
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง26680.30
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข65041.19
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว63231.86
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ02260.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา956,9471.37
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ544,0151.34
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน158141.84
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน35690.53
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้181,0771.67
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง211,2081.74
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ167952.01
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์39922,2461.79
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน654,1561.56
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย702,9182.40
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง201,8951.06
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน351,5972.19
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า211,1901.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ161,3141.22
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด45360.75
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน231,4501.59
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย121,4170.85
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย161,3161.22
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น139821.32
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง96521.38
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว81,3200.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง136701.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร269862.64
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์273,1640.85
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21,3670.15
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย61,2100.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม58500.59
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย58430.59
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า77530.93