ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0300 อัตราการ Admit ผู้ป่วย HIV
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการ Admit ผู้ป่วย HIVจำนวนผู้ป่วยที่ Admit ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์68353,6301.27
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง8915,6360.57
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15514,2081.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง12110,5981.14
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย20013,9991.43
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว756,4471.16
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง887,4271.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม103,2390.31
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด485,6180.85
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง764,4341.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง232,3610.97
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย606,2660.96
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว534,5041.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง252,9150.86
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด305,4470.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า153,3240.45
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย104,4910.22
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี543,9101.38
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง112,3500.47
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ383,3451.14
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง284,1960.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน212,6260.80
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ271,5401.75
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,2660.08
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน27633,4120.83
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้275,1040.53
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง574,8481.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา182,6200.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง203,1430.64
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง101,6800.60
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ171,8900.90
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง51,2160.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง58354,9831.06
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14511,8261.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน657,3760.88
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ463,2601.41
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม332,5821.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว844,0812.06
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม332,7381.21
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ503,0811.62
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก138531.52
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ282,2351.25
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ141,7480.80
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร473,2861.43
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน272,0331.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่36730,1491.22
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย372,9931.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง524,6371.12
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง392,8371.37
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น323,2900.97
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง141,9700.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น122,2110.54
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111,8960.58
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน26836,7080.73
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว277,0850.38
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม31,7340.17
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง41,4240.28
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย132,1990.59
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา214,0060.52
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา566,0750.92
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง181,9780.91
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง162,4440.65
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,4190.28
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา39524,6141.60
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21715,3511.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน633,1572.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน101,6510.61
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1014,0342.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง473,8151.23
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ532,3382.27
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,01860,4551.68
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน17611,6671.51
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2359,2752.53
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง834,8691.70
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1288,2031.56
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1154,8152.39
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ664,7431.39
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด401,5672.55
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน804,3871.82
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย784,9961.56
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย513,7061.38
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น152,6060.58
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล222,0291.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง374,5100.82
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว283,9190.71
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง151,8110.83
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร632,9472.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์909,8880.91
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง388,0920.47
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย243,3890.71
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม93,0790.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2770.44
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า222,3660.93