ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0107 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์122714.43
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง31003.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1741.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง51413.55
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย82313.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0520.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21411.42
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0350.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0910.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง01070.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0340.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0750.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01600.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0500.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด01580.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0430.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0300.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0990.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0360.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0740.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0860.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0370.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0330.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0160.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน72552.75
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้01340.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0460.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา01110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1881.14
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0170.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0400.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0350.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง04690.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12660.38
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน101238.13
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0930.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0490.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0830.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0910.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0420.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0310.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0560.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0350.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0960.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0590.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่44950.81
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0990.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01060.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น02210.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01110.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0370.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0690.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12340.43
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2862.33
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0260.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0460.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา01680.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01780.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0290.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0480.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0230.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0190.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0120.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0100.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ040.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา52581.94
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ31621.85
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01240.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01180.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0350.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์72143.27
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน81515.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย101606.25
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง01450.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน02050.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01260.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2992.02
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0270.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01140.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0700.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01280.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0340.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0650.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0380.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0420.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0470.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0860.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2692.90
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1641.56
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0410.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0270.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0380.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0170.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0130.00