ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

DC0107 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์6777.79
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0310.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0140.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2523.85
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4675.97
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0190.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0620.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0100.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0270.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0440.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง080.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0320.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0460.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0340.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0280.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0160.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0140.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0170.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0160.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0110.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0250.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน090.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ090.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน31142.63
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0420.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง080.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0170.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0280.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง080.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ080.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0130.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11850.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0930.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0360.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0270.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม090.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0180.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0490.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0210.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก0150.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0320.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0150.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0280.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0270.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่21831.09
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0430.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0310.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0380.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0410.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0190.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0800.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0320.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0110.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง060.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย080.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0420.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1531.89
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง040.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0210.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น040.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0130.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1511.96
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0390.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน080.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0320.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0330.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0220.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2643.13
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2494.08
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4449.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0500.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0260.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0300.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0250.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0110.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0390.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0260.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0500.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น080.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0320.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง070.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0180.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0280.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0270.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2287.14
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0120.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0150.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม090.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0100.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย030.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า080.00