ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0210 อัตราการเกิด Neonatal jaundice ในทารกแรกเกิด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Neonatal jaundice จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์344861399.54
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง111492225.61
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง166655253.44
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง68160425.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย88722121.88
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว33168196.43
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2121597.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13231.25
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด429137.93
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3088340.91
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง759118.64
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย43159270.44
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว642142.86
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง539128.21
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด843186.05
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0170.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย15149100.67
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี34369.77
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง651117.65
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1140275.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง735200.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน22386.96
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ18125.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา424166.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน146727200.83
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้869115.94
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง934264.71
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา11283.33
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง217117.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง420200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ211181.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง155769201.56
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา100235425.53
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1892195.65
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว429137.93
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ18125.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน110100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่83436190.37
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย322136.36
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง34271.43
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง823347.83
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11283.33
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน63616102.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว32141226.95
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11471.43
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย210200.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา515333.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา16814.71
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง327111.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง11376.92
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข211181.82
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา57354161.02
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ44286153.85
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้19111.11
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง39333.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4951,695292.04
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน62292212.33
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย123252488.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง16100160.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0420.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า5190566.67
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1065153.85
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน866121.21
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1115869.62
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย745155.56
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น19110172.73
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0110.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1171154.93
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0110.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง39333.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1022454.55
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1121650.93
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง20173115.61
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย12119100.84
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2381283.95
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1053188.68
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1778217.95
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า856142.86