ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0210 อัตราการเกิด Neonatal jaundice ในทารกแรกเกิด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Neonatal jaundice จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์7632,577296.08
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5241,393376.17
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6951,762394.44
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง266530501.89
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย2001,795111.42
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว85568149.65
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2457241.96
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม33217152.07
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด32107299.07
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง68231294.37
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง30165181.82
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย82504162.70
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1196114.58
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง68075.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด34128265.63
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า44588.89
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย67440152.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1219760.91
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง14137102.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ67233287.55
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1719388.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2488272.73
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0320.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2193225.81
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4912,195223.69
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1619681.63
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง13117111.11
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา533151.52
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1146239.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง66888.24
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ3176407.89
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6892,304299.05
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา269680395.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน52370140.54
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม010.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว79176.92
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม22386.96
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ46066.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ18125.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร070.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน524208.33
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3141,526205.77
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1071140.85
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง412332.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1156196.43
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น45276.92
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง538131.58
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น726269.23
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน2182,033107.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว45435103.45
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม47454.05
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11952.63
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23360.61
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา57864.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา14108129.63
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12112107.14
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง23754.05
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข830266.67
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ769101.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว25735.09
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0560.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2451,315186.31
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1671,226136.22
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน22968.97
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0120.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้33976.92
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง955163.64
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,3284,772278.29
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน186896207.59
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย331916361.35
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง40247161.94
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน28167167.66
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า125244512.30
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2634375.80
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด12737.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน30278107.91
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย4145290.71
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย20123162.60
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น64366174.86
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0270.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3742387.47
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13528.57
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง44197.56
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2385270.59
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์122797153.07
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง133931142.86
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1328545.61
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม79288274.31
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย29181160.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย56215260.47
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า22217101.38