ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0209 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,500 - 2,499 กรัม เสียชีวิตใน 28 วันหลังคลอดจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,500 - 2,499 กรัม ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11010.99
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1442.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0610.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0100.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1821.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว050.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง050.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม020.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด030.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง020.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง040.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0140.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด020.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า010.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0150.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี020.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง030.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ040.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง030.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน010.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา040.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน0780.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้030.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2553.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0160.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน030.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม020.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0350.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0520.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว090.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม010.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา010.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา060.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง020.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0290.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0160.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน020.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11320.76
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0120.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0130.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง040.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน010.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า050.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ020.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน020.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย010.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น030.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง050.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง020.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0160.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0190.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0110.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0100.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย030.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย050.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า020.00