ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0209 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,500 - 2,499 กรัม เสียชีวิตใน 28 วันหลังคลอดจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,500 - 2,499 กรัม ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12830.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01300.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง01640.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0450.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย01940.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0280.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0300.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0140.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง090.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง060.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0300.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว050.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง070.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0110.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0160.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0100.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0200.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0150.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน050.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ030.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0140.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02360.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0150.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง070.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา070.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง030.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ030.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง12460.41
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0480.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0280.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว070.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม030.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ020.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่11440.69
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย040.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง040.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง040.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น060.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง020.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11900.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0260.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม070.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา050.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง050.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ060.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา01350.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1661.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน050.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้060.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์44230.95
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0630.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1581.72
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง090.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน090.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0160.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0110.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน050.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย0260.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย040.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0110.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล020.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0230.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0690.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2902.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0250.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0250.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย090.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0140.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0130.00