ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0208 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 - 1,499 กรัม เสียชีวิตใน 28 วันหลังคลอดจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 - 1,499 กรัม ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1432.33
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง040.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0100.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย21811.11
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1147.14
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2258.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2728.57
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน080.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1333.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ010.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2395.13
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน010.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย020.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง020.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1911.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1812.50
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย010.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม010.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า020.00