ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0207 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 กรัม ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 กรัม เสียชีวิตใน 28 วันหลังคลอดจำนวนทารกแรกเกิดคลอดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 กรัม ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์42317.39
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง030.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2450.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย11100.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม010.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1812.50
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11100.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง080.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1333.33
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา11100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2450.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย010.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1250.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง010.00