ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0204 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนทารกแรกเกิดมีชีพที่มีคะแนน APGAR ที่ 1 นาทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดอัตราต่อพัน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1686118.58
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง549210.16
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3165547.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง216012.50
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1372218.01
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01680.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง12154.65
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0320.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง28822.73
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0590.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย215912.58
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0420.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0390.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0430.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0220.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย11496.71
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี16116.39
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0510.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0400.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0350.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0230.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ080.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา12441.67
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน57276.88
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้16914.49
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง13429.41
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0120.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0170.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0110.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1776922.11
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา12354.26
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน29221.74
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ040.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว13429.41
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่943620.64
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0420.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0120.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน26163.25
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว11417.09
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0140.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0100.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0680.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0270.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0130.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0110.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ070.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1235433.90
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ12863.50
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์461,69527.14
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน429213.70
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย425215.87
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง210020.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0420.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า29022.22
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0650.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน16615.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01580.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0450.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น01100.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0110.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0710.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0110.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง090.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0220.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์22169.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง417323.12
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01190.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม18112.35
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0530.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0780.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0560.00