ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0117 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy จำนวนครั้งของการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2842.38
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0170.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0170.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0110.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0200.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2395.13
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง11560.64
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา020.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0130.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่0530.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1442.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว070.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0160.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1313.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0330.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์41842.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน090.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย030.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน060.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์060.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง030.00