ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0117 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy จำนวนครั้งของการผ่าตัด Abdominal Hysterectomy ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์32421.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง1631.59
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0200.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0190.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย0450.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0100.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน11090.92
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0130.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง63621.66
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0120.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0310.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่01260.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน01540.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0110.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา080.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา0910.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ0830.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์34630.65
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0300.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0190.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน030.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ030.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0190.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง0200.00