ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0110 อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1553,3964.56
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง441,9192.29
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1192,3984.96
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง467815.89
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1522,2456.77
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว519645.29
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง387824.86
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม23730.54
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด02090.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง03610.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02460.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย167482.14
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01850.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง01320.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด32381.26
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0820.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย07080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี02750.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42371.69
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ43701.08
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02690.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน11330.75
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0640.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11620.62
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1322,8914.57
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้12940.34
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง31841.63
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1841.19
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0980.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11530.65
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0930.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1902,9226.50
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา557647.20
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน314876.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0360.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1137.69
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว31392.16
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0410.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ31032.91
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก050.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0230.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0100.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2326.25
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0340.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1392,0626.74
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย11470.68
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21931.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง21311.53
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1911.10
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง2812.47
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2892.25
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่080.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1582,5336.24
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว226753.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11190.84
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0290.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2832.41
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา51184.24
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา202627.63
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11930.52
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2702.86
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21811.11
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1641.56
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ31292.33
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2972.06
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0830.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา962,0264.74
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ921,6805.48
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน1661.52
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0710.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01100.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0350.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2916,1804.71
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน401,0883.68
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย771,1676.60
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง54241.18
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน143374.15
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า64371.37
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ94891.84
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0480.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน24040.50
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย07020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย51982.53
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น14350.23
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0470.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง15820.17
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0650.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0640.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร11220.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์191,0451.82
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง481,2353.89
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13990.25
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม24820.41
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22860.70
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย13400.29
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า33730.80