ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0109 อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดที่มีภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์01,1450.00
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง06010.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง18610.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง02090.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย28930.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว03510.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง02590.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0750.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0560.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง01190.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0820.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย02710.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0680.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0530.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0870.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0390.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย02090.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1851.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0750.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0570.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0570.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0400.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0130.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0400.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน19400.11
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0970.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0550.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0200.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0240.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0290.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0260.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง020.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง09750.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา02610.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน01380.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0150.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0400.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0210.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ0160.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก040.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ020.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0190.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่06050.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0390.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0660.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0390.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0320.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน07640.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว02080.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0310.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง050.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0180.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0220.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0980.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0390.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0320.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น050.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0160.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0230.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0110.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา14890.20
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ04190.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0180.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน060.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0140.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง0250.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0100.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์01,9550.00
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน03740.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย03180.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง31511.99
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0740.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01190.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0860.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0140.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน01110.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย02260.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0790.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น01380.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0140.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0920.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0160.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0120.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0400.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์03180.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง02080.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01730.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม01250.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01030.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย01090.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0980.00