ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0109 อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดที่มีภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษจำนวนหญิง ตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์23,3960.06
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง01,9190.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง12,3980.04
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง07810.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย22,2450.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว09640.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง07820.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03730.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด02090.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง03610.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง02460.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย07480.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว01850.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง01320.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด02380.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0820.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย07080.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี02750.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง02370.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ03700.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง02690.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน01330.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0640.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา01620.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน02,8910.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้02940.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง01840.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0840.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0980.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง01530.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0930.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง02,9220.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา07640.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน04870.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ0360.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม0130.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว01390.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0410.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01030.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก050.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ0230.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0100.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร0320.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0340.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่02,0620.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย01470.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง11930.52
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง01310.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0910.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0810.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0890.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่080.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน12,5330.04
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว16750.15
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม01190.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0290.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0830.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา01180.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา02620.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง01930.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0700.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น0180.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0640.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ01290.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0970.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ2832.41
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12,0260.05
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11,6800.06
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0660.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0250.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้0710.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง01100.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0350.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์26,1800.03
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน01,0880.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย01,1670.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง14240.24
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน03370.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า04370.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ04890.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0480.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน04040.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย07020.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01980.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น04350.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0470.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง05820.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0650.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0640.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร01220.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์11,0450.10
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง21,2350.16
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03990.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม04820.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย02860.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย03400.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า13730.27