ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0107 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอด มีภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์124752.53
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง62752.18
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง234325.32
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01050.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย164453.60
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว41652.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง21301.54
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0340.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2296.90
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1881.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง6629.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย101675.99
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0400.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1392.56
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0410.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0180.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย81535.23
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2454.44
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3525.77
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0360.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน2258.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ11010.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1234.35
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน72732.56
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2692.90
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0300.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง21910.53
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1205.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง63231.86
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา31541.95
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1631.59
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1293.45
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1812.50
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่21601.25
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0410.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง1234.35
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน72822.48
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01030.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย11010.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1432.33
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง52718.52
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง21513.33
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0100.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา51343.73
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ01270.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1911.11
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ2540.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์168111.97
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน42041.96
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย41712.34
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1991.01
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0370.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0840.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2663.03
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2653.08
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย51563.21
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0460.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น4984.08
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1911.11
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3714.23
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์41432.80
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41093.67
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย4994.04
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม5776.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2523.85
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย3793.80
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1561.79