ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0107 ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอด มีภาวะตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันจำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาลร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์191,5361.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง178721.95
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง261,2252.12
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง33360.89
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย691,1675.91
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว245464.40
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง74151.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม22290.87
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด21101.82
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง42421.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง131637.98
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย225144.28
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว61025.88
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง2832.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61224.92
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1442.27
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย134602.83
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี51942.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง121378.76
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ82343.42
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง21891.06
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน5885.68
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0370.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71007.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน539195.77
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้51942.58
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1771.30
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1352.86
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง2454.44
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง1691.45
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0620.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง371,0453.54
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา24530.44
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน52112.37
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1921.09
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1224.55
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1601.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ060.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร1812.50
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0240.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่114502.44
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0720.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง41203.33
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0560.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1511.96
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1392.56
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0240.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน199072.09
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว32871.05
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0730.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0200.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0310.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0750.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0980.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง71126.25
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1392.56
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1303.33
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ3714.23
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว2583.45
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0530.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา134982.61
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ115072.17
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1119.09
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1382.63
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3486.25
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์482,3402.05
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน86161.30
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย196872.77
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง72452.86
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน31701.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า42421.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ23280.61
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด32611.54
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน32781.08
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย124562.63
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย21281.56
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น73282.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1293.45
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง394199.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0310.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง0420.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร6876.90
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์145072.76
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง326614.84
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย92343.85
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม122614.60
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย31791.68
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย112165.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า102154.65