ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0104 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด C/S ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้คลอด Caesarean section การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันจำนวนผู้คลอดที่ทำ Caesarean sectionร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์51,0180.49
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง95061.78
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง125232.29
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01990.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย56200.81
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง01580.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน61,2670.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0360.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง51,2420.40
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา41882.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน21591.26
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่91,0250.88
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน61,1260.53
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว21381.45
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0110.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา68210.73
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ57220.69
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์92,3910.38
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11790.56
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02330.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0280.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์12690.37
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง12320.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1521.92
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0240.00