ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0104 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด C/S ภายใน 28 วัน
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลผู้คลอด Caesarean section การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันจำนวนผู้คลอดที่ทำ Caesarean sectionร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์33670.82
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง12200.45
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง52092.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1611.64
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย32781.08
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง0830.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน34490.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14240.24
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0680.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0320.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่12680.37
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน23370.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0370.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0250.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา12210.45
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ11990.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์38620.35
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1871.15
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2882.27
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน080.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0900.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1511.96
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0180.00