ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0101 สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ และ/ หรือการคลอด ( เฉพาะ Case Admit )
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดไม่เกิน 6 สัปดาห์ ( เฉพาะ Case Admit )จำนวนทารกเกิดมีชีพอัตราต่อแสน
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1843118.62
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง04950.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง06450.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง01680.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1724138.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว01670.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง02130.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0340.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง0880.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0620.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย01670.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0410.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0390.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0410.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0230.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย01530.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี0640.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0520.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง0370.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0250.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0100.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0230.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน07230.00
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0700.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0360.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0190.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง00-
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง07470.00
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา02230.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน0950.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม00-
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0340.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ00-
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่04280.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0420.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0110.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่00-
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน06190.00
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว01400.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0100.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0690.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0270.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0150.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0110.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา03550.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ03260.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์31,677178.89
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน02930.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย02590.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง0990.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0450.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0840.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0660.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0650.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย01560.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0460.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น0980.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0710.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร0230.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์02350.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง01600.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย01180.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม0770.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0520.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย0810.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า0570.00