ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0100 อัตราคลอด Preterm
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการคลอด Pretermจำนวนครั้งของการคลอดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์798439.37
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง264955.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง406456.20
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง91685.36
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย727249.94
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว21671.20
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง12130.47
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม0340.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1881.14
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1621.61
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย11670.60
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว0410.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0390.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด0410.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0180.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย71534.58
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี4468.70
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง3525.77
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0430.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1372.70
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0250.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0100.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2238.70
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน547237.47
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้3704.29
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0360.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา0110.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1195.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0200.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0120.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง387475.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา82233.59
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1951.05
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ1520.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0300.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม0100.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ080.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0100.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่134283.04
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0220.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1422.38
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0230.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น0110.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน406196.46
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว71405.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0160.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง030.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0100.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา0150.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา0690.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง0270.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0150.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น010.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข1119.09
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0180.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา153554.23
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ53261.53
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน070.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน1333.33
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้090.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง090.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์971,6775.78
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน42931.37
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย152595.79
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1991.01
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0450.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1841.19
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0660.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด090.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน4656.15
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย21561.28
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1462.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2982.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0100.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1711.41
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว080.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง080.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1234.35
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์182357.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง2116013.13
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย21181.69
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม5776.49
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย3525.77
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย5816.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1571.75