ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CM0100 อัตราคลอด Preterm
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนการคลอด Pretermจำนวนครั้งของการคลอดทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1642,5566.42
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง891,3846.43
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1071,7516.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง305355.61
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1691,7889.45
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว145592.50
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง55740.87
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม12290.44
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด01100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง12430.41
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง31651.82
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย105141.95
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว11020.98
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง0830.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด61244.84
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า0460.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย174603.70
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11960.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง51373.65
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ62362.54
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11890.53
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน0890.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0370.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11001.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1812,1908.26
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้31941.55
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง41153.48
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1352.86
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0450.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง87111.27
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ0630.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1802,2877.87
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา106431.56
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน93742.41
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ090.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว0920.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1234.35
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1601.67
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ2825.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร080.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน1244.17
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่681,4774.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย1721.39
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง11220.82
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง0560.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น2513.92
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง0390.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น2267.69
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1392,0356.83
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว124252.82
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม0730.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง0200.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย0310.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1751.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา01090.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11120.89
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง0390.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น080.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข0300.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ0710.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว0580.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ0530.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา621,3204.70
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ281,2302.28
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0290.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน0130.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1392.56
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1601.67
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์3284,7536.90
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน308003.75
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย709227.59
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง72452.86
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน21741.15
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า62422.48
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ13560.28
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด1273.70
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน92783.24
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย104562.19
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย01280.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น103283.05
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64231.42
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1342.94
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1422.38
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1871.15
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์677828.57
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง808938.96
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย182876.27
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม152855.26
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย141797.82
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย2221710.14
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า132195.94