ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CI0102 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์5311,19544.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6337116.98
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3926514.72
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4316126.71
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย10327637.32
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4656.15
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง95117.65
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม2238.70
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด106116.39
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง43013.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง2355.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย1254.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2287.14
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง21020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด5717.04
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1591.69
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0250.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี3933.33
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง0200.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ42615.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32412.50
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน31816.67
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ0110.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา1119.09
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน35595637.13
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2752.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง7719.86
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา54610.87
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง84119.51
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง0190.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ070.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง050.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6781,21855.67
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4426316.73
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2218312.02
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ21315.38
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม090.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว3446.82
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1147.14
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1911.11
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก050.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ33010.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ0220.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร2296.90
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน0190.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่25974334.86
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย2450.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง0170.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2238.70
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น0150.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น1382.63
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่0170.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3231,10929.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว6022926.20
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41625.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง1119.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1310312.62
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา73221.88
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา4685.88
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1283.57
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง2306.67
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น32313.04
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11010.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ2825.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว1128.33
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ060.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา26061442.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ7830725.41
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน2454.44
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้84916.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง2672.99
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ0150.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8501,93943.84
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน31003.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย81834.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง5519.80
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน51114.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3387.89
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ91296.98
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด2385.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2229.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย5618.20
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย0250.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น080.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล020.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง1214.76
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว0170.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง1333.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร1283.57
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3515023.33
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง249924.24
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย0180.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1244.17
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย0280.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย050.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1205.00