ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CI0102 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง เสียชีวิตจำนวนผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16335545.92
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง199819.39
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง98510.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง42714.81
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4910447.12
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว32611.54
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง090.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม030.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด0100.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง3933.33
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง0110.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย080.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว080.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง3933.33
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด2296.90
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า1147.14
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย030.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี080.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง020.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ0110.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง2922.22
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7524730.36
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้0110.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง0110.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา070.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง0140.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ070.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง060.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง22842254.03
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1912615.08
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน84517.78
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ020.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม1333.33
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว1156.67
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1911.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ1119.09
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ1137.69
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21315.38
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร030.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน040.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9118449.46
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย010.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง040.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง010.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น090.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่090.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9830931.72
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว137018.57
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1520.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง040.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย2287.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา21020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1283.57
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง020.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง050.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น060.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข010.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ030.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6417237.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ86811.76
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน0100.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน010.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1128.33
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1224.55
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ050.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์20549341.58
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน32910.34
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย98410.71
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง070.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1128.33
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1714.29
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2258.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด0170.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน0150.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1137.69
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1616.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง020.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว1714.29
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร070.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์177123.94
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง72231.82
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย070.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2540.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2922.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย070.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า3650.00