ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CG0103 อัตราความชุกของแผลกดทับ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่มีแผลกดทับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11818,9640.62
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง385,9140.64
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง155,2120.29
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง453,1561.43
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย895,1121.74
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว102,2900.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง182,7060.67
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม16620.15
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด271,7591.53
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง451,8312.46
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง56930.72
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย152,0070.75
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว121,4490.83
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง181,0251.76
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด41,7550.23
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า161,3501.19
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย41,1270.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี201,1571.73
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง87281.10
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ46510.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง131,0121.28
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน108571.17
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน8511,4940.74
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้71,6960.41
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง191,1421.66
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา158581.75
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง71,0720.65
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ94971.81
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง44850.82
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10619,3780.55
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา414,6840.88
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน132,6240.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ329613.33
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม48720.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว81,3280.60
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม131,0411.25
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ109451.06
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก32851.05
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ149781.43
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ57200.69
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร71,1140.63
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน147521.86
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่569,2800.60
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย149921.41
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง111,3100.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง148421.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น11,0840.09
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่44900.82
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8712,3250.71
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว222,5170.87
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม65531.08
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง34430.68
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย186962.59
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา39070.33
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา211,9381.08
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง54831.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง36680.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น64601.30
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข65041.19
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา706,9471.01
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ194,0150.47
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน108141.23
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน75691.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้161,0771.49
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง181,2081.49
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ97951.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13822,2460.62
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน274,1560.65
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย222,9180.75
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง261,8951.37
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน141,5970.88
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า111,1900.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ181,3141.37
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน111,4500.76
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย91,4170.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย281,3162.13
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น89820.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล77230.97
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว61,3200.45
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง136701.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร189861.83
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์143,1640.44
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง81,3670.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย41,2100.33
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม18500.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย28430.24
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย06110.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า07530.00