ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi1.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

CG0103 อัตราความชุกของแผลกดทับ
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยที่มีแผลกดทับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์32453,6300.60
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง6015,6360.38
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5614,2080.39
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง14710,5981.39
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย21213,9991.51
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว276,4470.42
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง547,4270.73
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม103,2390.31
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด825,6181.46
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง524,4341.17
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง162,3610.68
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย346,2660.54
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว274,5040.60
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง212,9150.72
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด245,4470.44
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า253,3240.75
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย114,4910.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี743,9101.89
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง122,3500.51
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ333,3450.99
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง184,1960.43
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน182,6260.69
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ131,5400.84
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,2660.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน21233,4120.63
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้345,1040.67
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง714,8481.46
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา312,6201.18
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง293,1430.92
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ391,8902.06
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง81,2160.66
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง38854,9830.71
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา11111,8260.94
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน747,3761.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ533,2601.63
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม282,5821.08
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว234,0810.56
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม242,7380.88
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ313,0811.01
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108531.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ292,2351.30
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ291,7481.66
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร423,2861.28
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน262,0331.28
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่22830,1490.76
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย492,9931.64
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง534,6371.14
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง352,8371.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น583,2901.76
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง131,9700.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น62,2110.27
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่161,8960.84
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน25136,7080.68
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว447,0850.62
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,7340.63
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง61,4240.42
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย582,1992.64
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา374,0060.92
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา796,0751.30
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง111,9780.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง252,4441.02
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น201,4331.40
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,4190.42
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว69710.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา20224,6140.82
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ9015,3510.59
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน523,1571.65
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน71,6510.42
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้734,0341.81
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง333,8150.87
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ222,3380.94
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์38760,4550.64
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10011,6670.86
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย349,2750.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง644,8691.31
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1058,2031.28
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า564,8151.16
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ454,7430.95
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด241,5671.53
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน514,3871.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย324,9960.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย533,7061.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น82,6060.31
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล132,0290.64
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง114,5100.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว163,9190.41
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง211,8111.16
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร502,9471.70
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์449,8880.44
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง388,0920.47
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย173,3890.50
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม13,0790.03
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2770.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย72,1100.33
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า122,3660.51