ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 30, 2020

Server : cmi10.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 30, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

BN0001 อัตราป่วยตายของผู้ป่วย Burn
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วย Burn ที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วย Burn ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์31102.73
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง0200.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง0310.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง0220.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1156.67
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว0170.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง080.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม040.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด060.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง090.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง020.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย0110.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว060.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง060.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด070.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า040.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย0110.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี040.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง040.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ060.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง070.00
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน030.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา030.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน54112.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้060.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง040.00
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา060.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง030.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ040.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง41452.76
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา0100.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน050.00
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม030.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว070.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม010.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ030.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก030.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ020.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ010.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน030.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1362.78
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย030.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง060.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง040.00
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น040.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3417.32
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว0110.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม050.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง010.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย030.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา040.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา070.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง010.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง030.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น060.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข030.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ010.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว020.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ020.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา32015.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1128.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน020.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ040.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6827.32
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน0140.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย0210.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง060.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน0150.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า0110.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0130.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน040.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย090.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย080.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น070.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล030.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง0140.00
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว010.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร010.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์0200.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง090.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย080.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย030.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย060.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า030.00