ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

BN0001 อัตราป่วยตายของผู้ป่วย Burn
 
 
 

ชื่อจังหวัดระดับสถานพยาบาลจำนวนครั้งของผู้ป่วย Burn ที่จำหน่ายสถานะเสียชีวิตจำนวนครั้งของผู้ป่วย Burn ที่จำหน่ายทุกสถานะร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1382.63
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง090.00
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง090.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง090.00
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย030.00
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว040.00
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง010.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด030.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง040.00
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง010.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย030.00
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว010.00
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง020.00
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด030.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า020.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย020.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี030.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ020.00
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง010.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ020.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1137.69
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้050.00
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง050.00
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง030.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง010.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง2603.33
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา010.00
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน050.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม020.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม010.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก010.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ030.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร010.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน020.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่070.00
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย020.00
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง030.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น010.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน0100.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา020.00
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา020.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง030.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว010.00
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา090.00
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ010.00
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน010.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน030.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้020.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง040.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ020.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์62623.08
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน060.00
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย050.00
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง010.00
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน020.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า010.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ090.00
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด010.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน020.00
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย080.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น030.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล040.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง020.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง010.00
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร020.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์020.00
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง010.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย020.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม030.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย010.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย020.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า040.00