ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi5.ciorh1.com

คลิกที่ เพื่อดูรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด service plan และกลุ่มโรค

กลุ่มตัวชี้วัด
หัวใจและหลอดเลือดDH0101 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
หัวใจและหลอดเลือดDH0102 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
หัวใจและหลอดเลือดDH0110 : อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รับ PPCI หรือ thrombolytic agent ภายใน 90 นาทีเมื่อแรกรับ
หัวใจและหลอดเลือดDH0111 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ทุกประเภท
หัวใจและหลอดเลือดDH0112 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI
หัวใจและหลอดเลือดDH0114 : อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน
หัวใจและหลอดเลือดDH0115 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI
หัวใจและหลอดเลือดDH0116 : อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย AMI ชนิด NSTEMI ภายใน 28 วัน
หัวใจและหลอดเลือดDH0117 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
หัวใจและหลอดเลือดDH0118 : อัตรารับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย โรคหัวใจล้มเหลว ภายใน 28 วัน
หัวใจและหลอดเลือดDH0201 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย CABG
หัวใจและหลอดเลือดDH0203 : อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
หัวใจและหลอดเลือดDH0204 : อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวได้ทำ Echo
หัวใจและหลอดเลือดDH0205 : อัตราผู้ป่วย AMI ชนิด STEMI ที่ได้รักษาด้วยการเปิดหลอดเลือด
อุบัติเหตุBN0001 : อัตราป่วยตายของผู้ป่วย Burn
อุบัติเหตุDN0301 : อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
อุบัติเหตุDN0302 : อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
อุบัติเหตุDN0303 : อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate)
อุบัติเหตุDN0304 : อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง และมีการใส่ ET-tube)
อุบัติเหตุDN0305 : อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 24 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
อุบัติเหตุDN0306 : อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 30 วัน (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
อุบัติเหตุDN0307 : วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)
มะเร็งDC0401 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
มะเร็งDC0403 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ
มะเร็งDC0404 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งDC0405 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปอด
มะเร็งDC0406 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งDC0407 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งDC0408 : อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
มะเร็งDC0501 : ร้อยละการส่งออกผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทารกแรกเกิดCM0202 : อัตราการตายปริกำเนิด
ทารกแรกเกิดCM0203 : อัตราการตายของทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิดCM0204 : อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิดCM0206 : อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
ทารกแรกเกิดCM0207 : อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 1,000 กรัม ภายใน 28 วัน
ทารกแรกเกิดCM0208 : อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม ภายใน 28 วัน
ทารกแรกเกิดCM0209 : อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 2,499 กรัม ภายใน 28 วัน
ทารกแรกเกิดCM0210 : อัตราการเกิด Neonatal jaundice ในทารกแรกเกิด
ตาEYE0101 : อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract ในผู้สูงอายุ
สุขภาพจิตPS0001 : อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ (เฉพาะผู้ป่วย Admit)
สูติกรรมCM0100 : อัตราคลอด Preterm
สูติกรรมCM0101 : สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ และ/ หรือการคลอด ( เฉพาะ Case Admit )
สูติกรรมCM0104 : อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้คลอด C/S ภายใน 28 วัน
สูติกรรมCM0105 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้คลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (Caesarean section)
สูติกรรมCM0107 : ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลันกรณีคลอดทางช่องคลอด
สูติกรรมCM0109 : อัตราการชักขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด
สูติกรรมCM0110 : อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน
สูติกรรมCM0117 : อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด Abdominal Hysterectomy
ศัลยกรรมDG0201 : ร้อยละการเกิดไส้ติ่งทะลุในผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบ
ศัลยกรรมDG0202 : อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบ
ศัลยกรรมDG0203 : จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและวันนอนเฉลี่ย
ศัลยกรรมDG0204 : จำนวนการผ่าตัดไส้ติ่งทั้งอักเสบและไม่อักเสบและวันนอนรวม
ศัลยกรรมDG0205 : ร้อยละของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลันที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
ศัลยกรรมDG02051 : ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ
ศัลยกรรมDG0206 : ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขาหรือแขน
ศัลยกรรมDG02061 : ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา
ศัลยกรรมLC0001 : ร้อยละของการ Re-admit จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
อายุรกรรมCI0101 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
อายุรกรรมCI01011 : วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต
อายุรกรรมCI0102 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
อายุรกรรมCI01021 : วันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
อายุรกรรมDR0101 : อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
กุมารเวชกรรมPE0101 : อัตราป่วยตาย ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
กุมารเวชกรรมPE01011 : อัตราป่วยตาย ในเด็กอายุ 6 ปี - 15 ปี
กุมารเวชกรรมPE01012 : อัตราผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
กุมารเวชกรรมPE010121 : อัตราผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ได้รับ High Flow
กุมารเวชกรรมPE01013 : อัตราผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการ complication ของโรคทางเดินหายใจ
กุมารเวชกรรมPE010131 : อัตราผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี ที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการ complication ของโรคทางเดินหายใจ ได้รับ High Flow
กุมารเวชกรรมPE0102 : อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี
ออร์โธปิดิกส์DO0205 : อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
ออร์โธปิดิกส์DO0206 : ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Open long bone fracture
ออร์โธปิดิกส์DO0207 : ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Open long bone fracture
ออร์โธปิดิกส์DO0208 : ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Fracture around the hip
ออร์โธปิดิกส์DO02081 : ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Fracture around the hip ในผู้สูงอายุ
ออร์โธปิดิกส์DO0209 : ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Fracture around the hip
ออร์โธปิดิกส์DO0210 : ร้อยละผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชั่วโมง
ออร์โธปิดิกส์DO02101 : ร้อยละผู้ป่วย Open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 8 ชั่วโมง
ออร์โธปิดิกส์DO0211 : ร้อยละผู้ป่วย Fracture around the hip อายุ >= 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
ออร์โธปิดิกส์DO0212 : ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย Fracture interthoc
ออร์โธปิดิกส์DO0213 : ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย Fracture interthoc
ออร์โธปิดิกส์DO0214 : ร้อยละผู้ป่วย Fracture interthoc ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
ออร์โธปิดิกส์DO0304 : อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ออร์โธปิดิกส์DO0401 : ค่าเฉลี่ยวันนอนของผู้ป่วย OA Knee
ออร์โธปิดิกส์ORT0110 : ร้อยละผู้ป่วย Orthopedics ที่ RW < 0.5
ออร์โธปิดิกส์ORT10713 : จำนวนผู้ป่วย Orthopedics ที่ส่งต่อมายังโรงพยาบาล ระดับ A,S ที่ RW < 0.5
ออร์โธปิดิกส์ORTH01 : ร้อยละผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หลังจำหน่าย 1 เดือน - 1 ปี
โรคหลอดเลือดสมองDN0100 : อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองDN0101 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0108 : อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน
โรคหลอดเลือดสมองDN0109 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0120 : อัตราการเกิดโรคปอดบวม ในผู้ป่วย Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0121 : อัตราการเกิด UTI ในผู้ป่วย Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0122 : อัตราการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วย Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0130 : อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0131 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0132 : ร้อยละผู้ป่วยโรค Hemorrhagic Stroke ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที
โรคหลอดเลือดสมองDN0140 : อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Ischemic Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0141 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Ischemic Stroke
โรคหลอดเลือดสมองDN0150 : อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรค Cerebral infarction
โรคหลอดเลือดสมองDN0151 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Cerebral infarction
โรคไม่ติดต่อDC0107 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
Intermediate CareIM0101 : ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
Intermediate CareIM0102 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัด ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
Intermediate CareIM0201 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
Intermediate CareIM0202 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
Intermediate CareIM0301 : ร้อยละผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข
Intermediate CareIM0302 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Post operative physical therapy ที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
Intermediate CareIM0401 : ร้อยละของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
Intermediate CareIM0402 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยในที่มีแผลเรื้อรังที่ส่งกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล Intermediate care
COPD / AsthmaDR0303 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย Asthma (Total- Readmission)
COPD / AsthmaDR0402 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย COPD (Total- Readmission)
COPD / AsthmaDR0403 : อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
COPD / AsthmaDR0404 : อัตราป่วยตายจากโรคหืด
ศัลยกรรมตกแต่งDE1201 : อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง ตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 6 เดือน
ศัลยกรรมตกแต่งDE1202 : อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง ตามเกณฑ์ช่วงอายุไม่เกิน 18 เดือน
Pressure UlcerCG0103 : อัตราความชุกของแผลกดทับ
UGIHDG0100 : อัตราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Hemorrhage Mortality Rate)
UGIHDG0102 : ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Upper GI hemorrhage (UGIH)
UGIHDG0103 : ร้อยละการกลับมารักษาซ้ำ ผู้ป่วย UGIH (Total- Readmission)
HIVDC0300 : อัตราการ Admit ผู้ป่วย HIV
HIVDC0301 : อัตราป่วยตายผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Case Fatality Rate)
กายภาพRH0101 : ร้อยละผู้ป่วย stroke ที่ได้รับบริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล
VentilatorVT0101 : ร้อยละผู้ป่วยที่ใช้ Ventilator
ผู้พิการDS0101 : ร้อยละผู้ป่วยที่ใช้สิทธิผู้พิการ
ENTENT001 : อัตราทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
ODSODS0101 : ร้อยละของผู้ป่วย โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia) ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ODSODS0201 : ร้อยละของผู้ป่วย โรคถุงน้ำอัณฑะ (Hydrocele) ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6001 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6002 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60021 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60022 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6003 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมง
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60031 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดภายใน 49-72 ชั่วโมง
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60032 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดมากกว่า 72 ชั่วโมง
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60033 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก ได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมง และ LOS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60034 : ร้อยละผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมง และ เสียชีวิตใน 30 วัน
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60035 : ร้อยละผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักที่ผ่าตัดหลังจาก 48 ชั่วโมง และ เสียชีวิตใน 30 วัน
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6004 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก เสียชีวิต กลุ่มไม่ผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60041 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก เสียชีวิต กลุ่มผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6005 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก เสียชีวิต ภายใน 30 วัน กลุ่มไม่ผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60051 : ร้อยละผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก เสียชีวิต ภายใน 30 วัน กลุ่มผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6006 : ร้อยละการ Readmit ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มไม่ผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60061 : ร้อยละการ Readmit ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6007 : ค่าเฉลี่ยวันนอน ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มไม่ผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60071 : ค่าเฉลี่ยวันนอน ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX6008 : ค่ารักษาพยาบาล เฉลี่ย ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มไม่ผ่าตัด
Hip fracture ในผู้สูงอายุFX60081 : ค่ารักษาพยาบาล เฉลี่ย ของผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหัก กลุ่มผ่าตัด
Minimally Invasive Surgery (MIS)MIS01 : ร้อยละของผู้ป่วย โรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ที่เข้ารับการรักษาแบบ MIS