ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

297 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์9153,6300.17
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง5117,1590.30
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง9814,2080.69
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4010,5980.38
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3813,9990.27
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว277,1190.38
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188,1550.22
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม03,2390.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด35,6180.05
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง214,8910.43
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง132,3610.55
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย616,2660.97
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว304,5040.67
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง12,9150.03
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด205,4470.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า73,3240.21
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย24,4910.04
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี03,9100.00
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง172,3500.72
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ463,3451.38
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง44,1960.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน42,6260.15
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ01,5400.00
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5833,4010.17
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้625,1041.21
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง94,8480.19
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา292,6201.11
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง323,7740.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,6800.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ141,8900.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง111,4920.74
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26554,9830.48
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3011,8260.25
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน137,3760.18
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ03,2600.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,5820.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว264,0810.64
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม292,7381.06
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ153,0810.49
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ462,2352.06
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ51,7480.29
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร173,2860.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน112,0330.54
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่5330,1490.18
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,9930.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง34,6370.06
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,8370.11
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น83,2900.24
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง21,9700.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น42,2110.18
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่91,8960.47
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14936,7080.41
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว907,0851.27
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม271,7341.56
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย42,1990.18
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา74,0060.17
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา46,0750.07
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง122,4440.49
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,6700.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ59900.51
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ48730.46
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7924,6140.32
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4815,3510.31
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน03,1570.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,6510.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้284,0340.69
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง23,8150.05
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,3380.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12060,4550.20
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1511,6670.13
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย369,2750.39
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,3860.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1139,0521.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า645,2101.23
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ174,7510.36
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด221,5671.40
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน484,3871.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย44,9960.08
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย533,7061.43
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น12,6060.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล02,0290.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง234,5100.51
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว123,9190.31
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง371,8112.04
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร272,9470.92
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์329,8880.32
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง38,0920.04
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย13,3890.03
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม33,0790.10
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย232,2771.01
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย372,1101.75
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า42,3660.17