ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi7
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

297 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10952,7150.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3714,8610.25
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6713,3870.50
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4613,8160.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2410,9070.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว45,9280.07
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง218,4020.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม174,1700.41
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด04,6290.00
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง63,8460.16
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง11,7050.06
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย455,7980.78
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว43,4020.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,7610.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด04,5490.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า132,0340.64
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03,7630.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี44,6350.09
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง162,1010.76
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ311,7701.75
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง22,4210.08
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,0200.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ201,1551.73
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11,0380.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7230,8230.23
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้175,5180.31
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง95,4660.16
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา223,3100.66
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง293,0610.95
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง41,3590.29
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ132,0310.64
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,3790.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26362,2660.42
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา4311,0800.39
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน205,8850.34
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ02,1660.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว112,8480.39
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,2490.49
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ102,3740.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ242,4990.96
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ61,8780.32
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร42,4170.17
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน41,6800.24
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6132,5260.19
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,1460.61
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง22,1140.09
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง22,5580.08
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น133,1690.41
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง13,6670.03
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น52,3370.21
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17338,1140.45
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว438,4640.51
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา05,7360.00
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม291,3802.10
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย23,8840.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา54,8020.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง12,0470.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง02,4120.00
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข01,7220.00
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ156902.17
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว27830.26
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ107171.39
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9823,0620.42
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2412,4660.19
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน02,7190.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้333,8500.86
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง02,5380.00
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,1310.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12353,5250.23
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1228,1561.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4012,3110.32
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2825,3210.11
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง25,9890.03
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า815,3631.51
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ527,2940.71
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด122,6920.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน585,8800.99
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย25,5760.04
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย263,4880.75
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น37,0490.04
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล35,0610.06
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง154,9800.30
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว244,3840.55
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง321,9921.61
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร354,2750.82
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2711,9850.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง86,9610.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย03,5260.00
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม42,4470.16
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย312,2081.40
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย241,7901.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า02,2770.00