ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi5
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

295 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์46252,7150.88
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง69314,8614.66
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง53913,3874.03
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย95813,8166.93
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง19710,9071.81
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2225,9283.74
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2308,4022.74
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1874,1704.48
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด474,6291.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1193,8463.09
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง921,7055.40
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2055,7983.54
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว403,4021.18
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง453,7611.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด854,5491.87
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า302,0341.47
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3023,7638.03
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1324,6352.85
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง772,1013.66
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ581,7703.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง822,4213.39
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน302,0201.49
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ121,1551.04
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา291,0382.79
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน87130,8232.83
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1225,5182.21
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง355,4660.64
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา273,3100.82
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง273,0610.88
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง331,3592.43
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ242,0311.18
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง59462,2660.95
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา35811,0803.23
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1005,8851.70
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว572,8482.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม252,2491.11
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ132,3740.55
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร32,4170.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน121,6800.71
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่70932,5262.18
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย422,1461.96
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง782,1143.69
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง302,5581.17
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น223,1690.69
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง513,6671.39
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,3370.30
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่01,5990.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน92538,1142.43
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1358,4641.59
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1515,7362.63
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม561,3804.06
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง71,1400.61
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย103,8840.26
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา474,8020.98
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง782,0473.81
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง172,4120.70
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,2300.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข311,7221.80
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ416905.94
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว297833.70
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ157172.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา54323,0622.35
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ53012,4664.25
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน192,7190.70
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน181,7701.02
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้193,8500.49
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง322,5381.26
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ92,1310.42
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์1,93453,9493.58
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1888,1562.31
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน50012,3114.06
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย17525,3210.69
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1935,9893.22
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า935,3631.73
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1957,2942.67
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด112,6920.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน905,8801.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3105,5765.56
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย713,4882.04
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น1957,0492.77
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล235,0610.45
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง2004,9804.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว194,3840.43
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,9920.85
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร234,2750.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์36111,9853.01
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง5036,9617.23
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย1753,5264.96
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1882,4477.68
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย782,2083.53
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย671,7903.74
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1232,2775.40