ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 24, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 24, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

295 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์21618,9641.14
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง3025,9145.11
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3055,2125.85
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง593,1561.87
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย4755,1129.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1092,2904.76
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1172,1015.57
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม256623.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด191,7591.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง391,4012.78
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง516937.36
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย792,0073.94
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว341,4492.35
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง277803.46
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด301,7551.71
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า141,0981.28
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1151,12710.20
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี357684.56
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง427285.77
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ236513.53
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง271,0122.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน188572.10
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ65251.14
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา132734.76
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน45111,4943.92
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้561,6963.30
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง231,1422.01
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา118581.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง141,0721.31
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง155072.96
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ64971.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง26519,3781.37
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1134,6842.41
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน572,6242.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว231,0232.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม61,0410.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ69450.63
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ09780.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ07200.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร11,1140.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน77520.93
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2239,2802.40
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย179921.71
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง301,3102.29
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง158421.78
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น81,0840.74
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน36712,3252.98
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว952,5173.77
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม135532.35
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย76961.01
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา59070.55
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา551,9382.84
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง204834.14
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง126681.80
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น14600.22
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข75041.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว163234.95
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ62262.65
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2166,9473.11
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1954,0154.86
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน78140.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน25690.35
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้81,0770.74
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง51,2080.41
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ57950.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์53316,8783.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน2014,1564.84
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย902,9183.08
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง751,8953.96
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน361,5972.25
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า361,1903.03
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ501,3143.81
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด95361.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน511,4503.52
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1401,4179.88
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย381,3162.89
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น627198.62
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล97231.24
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง506527.67
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว101,3200.76
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง46700.60
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร99860.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1473,1644.65
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1211,3678.85
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย911,2107.52
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม448505.18
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย378434.39
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย616119.98
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า407535.31