ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

295 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเกิดของทารกตามสถานที่เกิดจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์77853,6301.45
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง74217,1594.32
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง67614,2084.76
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง21311,6901.82
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1,34813,9999.63
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว4177,1195.86
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง4648,1555.69
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม1733,2395.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด605,6181.07
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1504,8913.07
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง1412,5395.55
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย3426,2665.46
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว674,5041.49
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง662,9152.26
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด795,4471.45
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า303,6370.82
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย3424,8247.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1683,9104.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง1112,3504.72
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1243,3453.71
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1634,1963.88
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน522,6261.98
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ311,6761.85
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา671,3554.94
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน1,41833,4014.25
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1645,1043.21
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง904,8481.86
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา252,6200.95
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง313,7740.82
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง631,8353.43
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ391,8902.06
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,4920.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง70854,9831.29
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา35411,8262.99
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน2347,3763.17
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม12,5820.04
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว764,0811.86
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม162,7380.58
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ423,0811.36
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก08530.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ72,2350.31
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,7480.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร33,2860.09
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน162,0330.79
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่73430,1492.43
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย522,9931.74
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1004,6372.16
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง533,0861.72
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น373,2901.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง311,9701.57
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น222,8250.78
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน1,31036,7083.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว3867,7524.98
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม681,7343.92
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง161,4241.12
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย272,1991.23
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา574,0061.42
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1016,6621.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง831,9784.20
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง292,4441.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข281,6701.68
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ549905.45
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว519715.25
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ498735.61
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา84527,0043.13
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ89116,7335.32
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน253,1570.79
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน121,6510.73
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้264,0340.64
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง403,8151.05
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,3380.60
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2,30865,9233.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน63011,6675.40
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4259,2754.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2135,3863.95
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1399,0521.54
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า995,2101.90
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ3044,7576.39
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด221,5671.40
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน2234,3875.08
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย3694,9967.39
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย953,7062.56
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น2752,60610.55
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล222,0291.08
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง3364,5107.45
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว333,9190.84
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง331,8111.82
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร552,9471.87
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์4419,8884.46
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง6378,0927.87
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย2373,3896.99
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม1923,3155.79
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย1292,2775.67
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย1322,1106.26
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า1512,3666.38