ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

292 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8,29052,71515.73
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง30214,8612.03
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง81913,3876.12
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย11313,8160.82
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง85510,9077.84
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว2705,9284.55
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1,2608,40215.00
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม234,1700.55
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด444,6290.95
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง213,8460.55
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง41,7050.23
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2505,7984.31
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว503,4021.47
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง4233,76111.25
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1024,5492.24
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า732,0343.59
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย8443,76322.43
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1,4914,63532.17
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง282,1011.33
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ341,7701.92
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง182,4210.74
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน282,0201.39
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ761,1556.58
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา341,0383.28
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3,86030,82312.52
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้965,5181.74
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง1,3745,46625.14
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา143,3100.42
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง03,0610.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง581,3594.27
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ172,0310.84
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,3790.51
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง13,96662,26622.43
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา53011,0804.78
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน45,8850.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ362,1661.66
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม492,1512.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว982,8483.44
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม1292,2495.74
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ522,3742.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ12,4990.04
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร152,4170.62
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน51,6800.30
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่83732,5262.57
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย52,1460.23
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,1140.05
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง2272,5588.87
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น103,1690.32
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง233,6670.63
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น162,3370.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,5990.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22538,1140.59
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว398,4640.46
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา6465,73611.26
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม1211,3808.77
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง131,1401.14
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย883,8842.27
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา2754,8025.73
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง1292,0476.30
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง92,4120.37
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น21,2300.16
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข3211,72218.64
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ406905.80
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว197832.43
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ8671711.99
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา24723,0621.07
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ63512,4665.09
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน742,7192.72
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน341,7701.92
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1703,8504.42
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง3422,53813.48
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ02,1310.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์2653,9490.05
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน18,1560.01
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1,05312,3118.55
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย10,96725,32143.31
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง2615,9894.36
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า15,3630.02
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2,0397,29427.95
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด272,6921.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน3395,8805.77
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1255,5762.24
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย63,4880.17
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น3387,0494.80
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล7935,06115.67
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง6164,98012.37
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว334,3840.75
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง271,9921.36
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร6294,27514.71
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์28511,9852.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง3726,9615.34
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย513,5261.45
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม2392,4479.77
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย82,2080.36
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย321,7901.79
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า222,2770.97