ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

290 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตรจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15252,7150.29
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2914,8610.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง5313,3870.40
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4013,8160.29
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5810,9070.53
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว195,9280.32
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง738,4020.87
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม14,1700.02
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด94,6290.19
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง103,8460.26
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง21,7050.12
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย415,7980.71
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว83,4020.24
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง23,7610.05
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด104,5490.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า02,0340.00
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย03,7630.00
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี24,6350.04
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง12,1010.05
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ11,7700.06
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง32,4210.12
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน12,0200.05
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ41,1550.35
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5430,8230.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้145,5180.25
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง135,4660.24
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา143,3100.42
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง03,0610.00
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง71,3590.52
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ312,0311.53
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง01,3790.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4262,2660.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา511,0800.05
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน305,8850.51
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ102,1660.46
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,1510.19
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว22,8480.07
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม42,2490.18
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ12,3740.04
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก06260.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ02,4990.00
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,8780.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร02,4170.00
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน31,6800.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6532,5260.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,1460.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง12,1140.05
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง32,5580.12
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03,1690.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง123,6670.33
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น12,3370.04
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน11438,1140.30
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว848,4640.99
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา705,7361.22
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,3800.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,1400.09
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1073,8842.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา624,8021.29
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง02,0470.00
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4120.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,2300.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข101,7220.58
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ46900.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว157831.92
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา35223,0621.53
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ2312,4660.18
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน52,7190.18
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน91,7700.51
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้843,8502.18
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง182,5380.71
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ12,1310.05
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์6353,9490.12
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน18,1560.01
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน112,3110.01
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1225,3210.05
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1275,9892.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า75,3630.13
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ197,2940.26
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด02,6920.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1,6865,88028.67
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย445,5760.79
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย23,4880.06
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น297,0490.41
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล05,0610.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง124,9800.24
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว94,3840.21
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง131,9920.65
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร04,2750.00
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3011,9850.25
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง286,9610.40
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย273,5260.77
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย22,2080.09
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7900.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า162,2770.70