ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi5.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

288 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์19718,9641.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง445,9140.74
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง525,2121.00
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง853,1562.69
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย935,1121.82
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว142,2900.61
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง212,7060.78
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม06620.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด191,7591.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง131,8310.71
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย132,0070.65
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว221,4491.52
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง91,0250.88
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด221,7551.25
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า21,0980.18
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,1270.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี117681.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง47280.55
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ146512.15
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง31,0120.30
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน148571.63
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ105251.90
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน20511,4941.78
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้211,6961.24
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง311,1422.71
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา118581.28
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง231,0722.15
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง135072.56
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ44970.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง64851.24
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง30719,3781.58
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา694,6841.47
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน312,6241.18
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ99610.94
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม188722.06
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว331,0233.23
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม181,0411.73
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ229452.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก82852.81
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ139781.33
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ87201.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร261,1142.33
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1579,2801.69
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย319923.13
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง161,3101.22
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง128421.43
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น141,0841.29
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่164903.27
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน14212,3251.15
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว662,5172.62
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม55530.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง84431.81
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย96961.29
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา199072.09
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา411,9382.12
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง54831.04
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง66680.90
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น34600.65
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข75041.39
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ42261.77
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1166,9471.67
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ604,0151.49
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน08140.00
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน55690.88
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้101,0770.93
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง71,2080.58
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ97951.13
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์31222,2461.40
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน594,1561.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย402,9181.37
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง271,8951.42
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน211,5971.31
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า71,1900.59
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ141,3141.07
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด95361.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน191,4501.31
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย91,4170.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย331,3162.51
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น79820.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล07230.00
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง36520.46
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว31,3200.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง16700.15
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12298612.37
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์353,1641.11
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง81,3670.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย51,2100.41
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม48500.47
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย68430.71
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย16110.16
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40