ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 29, 2023
Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ September 29, 2023
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

288 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์49151,9880.94
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง10414,2100.73
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง14213,3021.07
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย24415,3061.59
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15712,6061.25
เชียงใหม่M211131 โรงพยาบาลหางดง335,8310.57
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว215,9920.35
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม233,7360.62
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด295,7650.50
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง694,1131.68
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง182,5260.71
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย556,4620.85
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว594,4011.34
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง273,6080.75
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด375,2290.71
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า232,7360.84
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย144,0090.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี344,0110.85
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง162,2540.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ492,9311.67
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง52,9390.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน252,5001.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ221,4181.55
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา91,7660.51
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน61029,9972.03
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้365,5400.65
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง704,5181.55
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา412,7441.49
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง462,9181.58
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง312,6251.18
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ91,4450.62
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง141,1871.18
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,69753,9623.14
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา17711,8421.49
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1048,3211.25
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ582,4562.36
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม142,4230.58
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว462,9531.56
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม622,7642.24
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ372,7741.33
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108571.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ402,7471.46
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ282,2391.25
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182,7040.67
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน182,0020.90
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่57333,4041.72
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย572,2802.50
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง442,6841.64
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง182,4870.72
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น884,4811.96
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง544,9241.10
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น243,9500.61
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่242,8930.83
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน45137,6641.20
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1998,4312.36
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา704,9381.42
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,6530.79
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง251,3971.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย393,1211.25
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา933,6962.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง242,4150.99
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง362,5101.43
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น121,3410.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข221,6161.36
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ91,1370.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว251,9741.27
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ171,1131.53
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา31823,9781.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ21516,1661.33
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน182,8520.63
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน221,4371.53
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้313,5390.88
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง473,3041.42
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ81,8470.43
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์87360,7971.44
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1339,2661.44
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน12213,3430.91
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย12211,1701.09
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง395,1160.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า235,8020.40
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ776,1701.25
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด332,1491.54
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน404,0710.98
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย685,1611.32
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย713,5651.99
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น242,9560.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล73,2940.21
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง295,2820.55
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว223,9470.56
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง342,1521.58
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร2332,9657.86
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์938,6181.08
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง317,3540.42
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย213,0040.70
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม173,2440.52
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย202,8810.69
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย11,7610.06
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า112,5560.43