ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

288 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์54753,6301.02
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง14517,1590.85
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15714,2081.11
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง19110,5981.80
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย19913,9991.42
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว407,1190.56
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง808,1550.98
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม13,2390.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด455,6180.80
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง144,4340.32
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง72,3610.30
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย466,2660.73
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว744,5041.64
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง202,9150.69
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด345,4470.62
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า253,3240.75
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย464,4911.02
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี323,9100.82
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง122,3500.51
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ433,3451.29
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง124,1960.29
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน362,6261.37
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ341,5402.21
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา61,2660.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน60433,4011.81
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้405,1040.78
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง694,8481.42
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา182,6200.69
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง323,7740.85
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง371,6802.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ231,8901.22
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง181,4921.21
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง79454,9831.44
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา15411,8261.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1357,3761.83
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ343,2601.04
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม372,5821.43
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว894,0812.18
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม262,7380.95
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ393,0811.27
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก198532.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ252,2351.12
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ211,7481.20
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร453,2861.37
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน132,0330.64
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่47630,1491.58
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย622,9932.07
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง484,6371.04
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง272,8370.95
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น383,2901.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง281,9701.42
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น162,2110.72
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่171,8960.90
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน38436,7081.05
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2137,0853.01
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม131,7340.75
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,4240.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย292,1991.32
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา994,0062.47
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา1416,0752.32
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง161,9780.81
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง342,4441.39
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น301,4332.09
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข191,6701.14
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ129901.21
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ68730.69
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา37324,6141.52
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ20015,3511.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน163,1570.51
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน131,6510.79
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้544,0341.34
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง633,8151.65
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ382,3381.63
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์86460,4551.43
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15711,6671.35
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1219,2751.30
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง595,3861.10
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน799,0520.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า245,2100.46
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ684,7511.43
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด221,5671.40
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน514,3871.16
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย324,9960.64
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย913,7062.46
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น232,6060.88
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล22,0290.10
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง204,5100.44
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว113,9190.28
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง201,8111.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3252,94711.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์669,8880.67
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง328,0920.40
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย213,3890.62
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม103,0790.32
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย52,2770.22
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย112,1100.52
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า82,3660.34