ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi10
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

288 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่นจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์47352,7150.90
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง11914,8610.80
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง15413,3871.15
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย23313,8161.69
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง15910,9071.46
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว275,9280.46
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง258,4020.30
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม274,1700.65
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด354,6290.76
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง503,8461.30
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง211,7051.23
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย465,7980.79
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว383,4021.12
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง253,7610.66
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด254,5490.55
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า132,0340.64
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย93,7630.24
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี274,6350.58
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง152,1010.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ221,7701.24
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง42,4210.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน282,0201.39
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ211,1551.82
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา101,0380.96
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน53330,8231.73
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้615,5181.11
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง845,4661.54
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา373,3101.12
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง593,0611.93
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง231,3591.69
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ122,0310.59
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง251,3791.81
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,48562,2662.38
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา19611,0801.77
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1105,8851.87
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ492,1662.26
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม232,1511.07
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว522,8481.83
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม322,2491.42
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ292,3741.22
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก96261.44
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ222,4990.88
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ371,8781.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร442,4171.82
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน241,6801.43
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่59032,5261.81
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย552,1462.56
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง762,1143.60
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง202,5580.78
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น683,1692.15
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง543,6671.47
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น242,3371.03
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,5990.75
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน41838,1141.10
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2118,4642.49
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา845,7361.46
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,3800.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง141,1401.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย523,8841.34
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา774,8021.60
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง212,0471.03
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง182,4120.75
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,2300.73
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข61,7220.35
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ196902.75
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว47830.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ147171.95
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา31323,0621.36
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ18212,4661.46
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน312,7191.14
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน331,7701.86
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้293,8500.75
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง162,5380.63
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ212,1310.99
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์74153,5251.38
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1308,1561.59
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11712,3110.95
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย7925,3210.31
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง295,9890.48
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า415,3630.76
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ767,2941.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด202,6920.74
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน315,8800.53
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย595,5761.06
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย413,4881.18
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น197,0490.27
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล75,0610.14
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง154,9800.30
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว114,3840.25
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง321,9921.61
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร3174,2757.42
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5211,9850.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง306,9610.43
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย413,5261.16
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม32,4470.12
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2080.41
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย51,7900.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,2770.13