ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

287 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอกจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์12953,6300.24
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4415,6360.28
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3514,2080.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5410,5980.51
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย3713,9990.26
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว266,4470.40
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง337,4270.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม123,2390.37
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด135,6180.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง244,4340.54
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง52,3610.21
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย336,2660.53
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว204,5040.44
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง92,9150.31
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด265,4470.48
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า193,3240.57
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย314,4910.69
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี173,9100.43
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ153,3450.45
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง304,1960.71
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน122,6260.46
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ151,5400.97
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา71,2660.55
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน9033,4120.27
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้235,1040.45
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง104,8480.21
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา222,6200.84
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง233,1430.73
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง91,6800.54
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ11,8900.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง171,2161.40
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6654,9830.12
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2911,8260.25
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน357,3760.47
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ143,2600.43
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม102,5820.39
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว224,0810.54
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม192,7380.69
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ263,0810.84
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก28530.23
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ52,2350.22
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ91,7480.51
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร213,2860.64
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน242,0331.18
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6830,1490.23
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย252,9930.84
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง234,6370.50
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง352,8371.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น03,2900.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง91,9700.46
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,2110.45
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่21,8960.11
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน9936,7080.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว267,0850.37
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม41,7340.23
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,4240.63
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา464,0061.15
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา376,0750.61
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง171,9780.86
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,4330.28
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข181,4191.27
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ49900.40
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว49710.41
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา9724,6140.39
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5815,3510.38
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน243,1570.76
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน281,6511.70
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้154,0340.37
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง413,8151.07
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ172,3380.73
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9660,4550.16
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน11911,6671.02
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย549,2750.58
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง234,8690.47
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1748,2032.12
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า924,8151.91
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ484,7431.01
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด71,5670.45
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน204,3870.46
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย214,9960.42
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย503,7061.35
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น142,6060.54
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล382,0291.87
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง614,5101.35
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว363,9190.92
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,8110.94
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร232,9470.78
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์389,8880.38
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง188,0920.22
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย413,3891.21
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม93,0790.29
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย182,2770.79
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย62,1100.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า192,3660.80