ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi3.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

287 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอกจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4718,9640.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง85,9140.14
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง135,2120.25
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง103,1560.32
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย155,1120.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว82,2900.35
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง72,7060.26
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม36620.45
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด41,7590.23
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง121,8310.66
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง16930.14
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย22,0070.10
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว71,4490.48
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง21,0250.20
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด111,7550.63
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า171,3501.26
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย31,1270.27
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี31,1570.26
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง17280.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง121,0121.19
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน38570.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ25250.38
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา02730.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2311,4940.20
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้61,6960.35
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง61,1420.53
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา28580.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง91,0720.84
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง35070.59
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ04970.00
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง24850.41
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1619,3780.08
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา84,6840.17
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน122,6240.46
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม38720.34
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว21,3280.15
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม141,0411.34
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ59450.53
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก12850.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ29780.20
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ27200.28
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร21,1140.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน47520.53
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่229,2800.24
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย69920.60
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง41,3100.31
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง48420.48
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น91,0840.83
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3312,3250.27
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว112,5170.44
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม05530.00
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง14430.23
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย76961.01
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา49070.44
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา21,9380.10
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง64831.24
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข05040.00
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว13230.31
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ42261.77
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา236,9470.33
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ124,0150.30
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน28140.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน105691.76
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้71,0770.65
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง61,2080.50
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ67950.75
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์4522,2460.20
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน394,1560.94
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย202,9180.69
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง91,8950.47
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน341,5972.13
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า111,1900.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ271,3142.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด25360.37
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน71,4500.48
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย11,4170.07
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย121,3160.91
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น79820.71
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล167232.21
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง46520.61
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,3200.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง96701.34
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร49860.41
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์73,1640.22
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง41,3670.29
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย71,2100.58
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม58500.59
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย78430.83
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40