ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

287 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค อื่น ๆ และที่มิได้ระบุผลของสาเหตุภายนอกจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์8352,7150.16
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2914,8610.20
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง2413,3870.18
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย3113,8160.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2310,9070.21
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว205,9280.34
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง188,4020.21
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม434,1701.03
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด154,6290.32
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง303,8460.78
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง61,7050.35
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย175,7980.29
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว93,4020.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง43,7610.11
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด184,5490.40
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า222,0341.08
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย123,7630.32
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี44,6350.09
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง152,1010.71
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ51,7700.28
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง162,4210.66
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน192,0200.94
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ71,1550.61
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา41,0380.39
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน2930,8230.09
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้815,5181.47
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง155,4660.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา263,3100.79
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง233,0610.75
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง121,3590.88
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ12,0310.05
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง171,3791.23
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง4362,2660.07
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3911,0800.35
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน185,8850.31
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ42,1660.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,1510.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว172,8480.60
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม192,2490.84
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ192,3740.80
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ152,4990.60
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111,8780.59
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร182,4170.74
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน241,6801.43
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่6132,5260.19
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย342,1461.58
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง102,1140.47
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง202,5580.78
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น13,1690.03
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง283,6670.76
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น142,3370.60
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,5990.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน8938,1140.23
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว368,4640.43
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา115,7360.19
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม101,3800.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง91,1400.79
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย263,8840.67
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา294,8020.60
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง122,0470.59
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง202,4120.83
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น91,2300.73
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข11,7220.06
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ16900.14
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว47830.51
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ67170.84
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา7023,0620.30
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ4712,4660.38
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน342,7191.25
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน181,7701.02
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้193,8500.49
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง332,5381.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ352,1311.64
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์9853,9490.18
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1538,1561.88
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน9212,3110.75
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย6225,3210.24
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง525,9890.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า805,3631.49
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ767,2941.04
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด152,6920.56
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน405,8800.68
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย295,5760.52
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย323,4880.92
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น97,0490.13
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล705,0611.38
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง324,9800.64
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว84,3840.18
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง161,9920.80
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร174,2750.40
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3011,9850.25
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง416,9610.59
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย503,5261.42
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม112,4470.45
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย122,2080.54
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย31,7900.17
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า212,2770.92