ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 24, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 24, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

285 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยาจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์4418,9640.23
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง245,9140.41
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง175,2120.33
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง53,1560.16
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย155,1120.29
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว272,2901.18
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง62,1010.29
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม156622.27
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด181,7591.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง171,4011.21
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง76931.01
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย82,0070.40
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว201,4491.38
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง57800.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด241,7551.37
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า61,0980.55
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย411,1273.64
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี17680.13
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง127281.65
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ46510.61
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11,0120.10
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน38570.35
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ45250.76
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา102733.66
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน3811,4940.33
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้121,6960.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง81,1420.70
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา38580.35
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง41,0720.37
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง25070.39
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ94971.81
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง34850.62
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง3419,3780.18
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14,6840.02
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน132,6240.50
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม28720.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว11,0230.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม41,0410.38
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ39450.32
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก22850.70
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ59780.51
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ17200.14
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร21,1140.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน17520.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่249,2800.26
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย189921.81
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง111,3100.84
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง18420.12
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น51,0840.46
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่04900.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3612,3250.29
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว42,5170.16
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม85531.45
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย56960.72
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา99070.99
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา11,9380.05
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง74831.45
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง46680.60
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น24600.43
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข85041.59
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว43231.24
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ32261.33
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา126,9470.17
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ154,0150.37
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน48140.49
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15690.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้121,0771.11
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง41,2080.33
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ317953.90
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์5116,8780.30
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน364,1560.87
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย122,9180.41
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง111,8950.58
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน121,5970.75
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า111,1900.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ151,3141.14
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด55360.93
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน271,4501.86
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย151,4171.06
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย171,3161.29
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น137191.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล47230.55
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง106521.53
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว81,3200.61
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง56700.75
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร69860.61
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์213,1640.66
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง131,3670.95
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย151,2101.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม108501.18
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย158431.78
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย66110.98
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า37530.40