ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi2
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

285 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยาจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10752,7150.20
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง7714,8610.52
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง6613,3870.49
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย4913,8160.35
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง6610,9070.61
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1135,9281.91
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง218,4020.25
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม564,1701.34
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด474,6291.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง403,8461.04
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง261,7051.52
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย445,7980.76
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว433,4021.26
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง203,7610.53
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด654,5491.43
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า72,0340.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย683,7631.81
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี114,6350.24
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง322,1011.52
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ191,7701.07
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง82,4210.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน92,0200.45
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ61,1550.52
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา191,0381.83
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4930,8230.16
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้525,5180.94
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง335,4660.60
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา83,3100.24
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง393,0611.27
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ132,0310.64
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง41,3790.29
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง5562,2660.09
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1411,0800.13
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน275,8850.46
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ182,1660.83
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม142,1510.65
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม272,2491.20
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ142,3740.59
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก26260.32
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,4990.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ71,8780.37
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร132,4170.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน81,6800.48
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9532,5260.29
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย272,1461.26
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง272,1141.28
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,5580.23
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น23,1690.06
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง113,6670.30
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น162,3370.68
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,5990.38
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน15338,1140.40
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว558,4640.65
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา185,7360.31
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม111,3800.80
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง81,1400.70
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย913,8842.34
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา384,8020.79
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง222,0471.07
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง212,4120.87
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น111,2300.89
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข201,7221.16
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ96901.30
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว37830.38
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ217172.93
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา10623,0620.46
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8112,4660.65
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน112,7190.40
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,7700.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้503,8501.30
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง332,5381.30
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ382,1311.78
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์15453,5250.29
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1018,1561.24
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน15612,3111.27
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย4525,3210.18
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง445,9890.73
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า355,3630.65
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ547,2940.74
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด312,6921.15
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน485,8800.82
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย775,5761.38
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย823,4882.35
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น297,0490.41
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล225,0610.43
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง644,9801.29
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว234,3840.52
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง411,9922.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร394,2750.91
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์5111,9850.43
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง376,9610.53
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย353,5260.99
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม152,4470.61
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย202,2080.91
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย91,7900.50
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า242,2771.05