ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

285 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยาจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์15953,6300.30
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4717,1590.27
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง8314,2080.58
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง4911,6900.42
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5113,9990.36
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1147,1191.60
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง158,1550.18
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม853,2392.62
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด535,6180.94
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง674,8911.37
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง532,5392.09
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย506,2660.80
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว774,5041.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง122,9150.41
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด975,4471.78
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า283,6370.77
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย1274,8242.63
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี73,9100.18
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง452,3501.91
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ433,3451.29
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง324,1960.76
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,6260.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ121,6760.72
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา341,3552.51
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน13333,4010.40
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้875,1041.70
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง394,8480.80
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา172,6200.65
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง263,7740.69
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง121,8350.65
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ141,8900.74
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,4920.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10254,9830.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1011,8260.08
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน477,3760.64
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ213,2600.64
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม42,5820.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว104,0810.25
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม102,7380.37
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ83,0810.26
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,2350.54
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ111,7480.63
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร63,2860.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน92,0330.44
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่9930,1490.33
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย312,9931.04
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง294,6370.63
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง113,0860.36
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น53,2900.15
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง131,9700.66
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,8250.35
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่111,8960.58
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน17536,7080.48
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว457,7520.58
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม331,7341.90
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง111,4240.77
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย452,1992.05
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา494,0061.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา206,6620.30
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง281,9781.42
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง112,4440.45
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น101,4330.70
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข281,6701.68
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ189901.82
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว229712.27
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ348733.89
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา6627,0040.24
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8716,7330.52
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน43,1570.13
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้474,0341.17
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง233,8150.60
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ742,3383.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์25465,9230.39
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน17211,6671.47
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย539,2750.57
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง625,3861.15
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน489,0520.53
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า485,2100.92
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1254,7572.63
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด121,5670.77
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน754,3871.71
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1014,9962.02
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย963,7062.59
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น422,6061.61
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล132,0290.64
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง674,5101.49
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว253,9190.64
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง341,8111.88
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร232,9470.78
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์939,8880.94
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง738,0920.90
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย523,3891.53
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม693,3152.08
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย342,2771.49
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย482,1102.27
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า422,3661.78