ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi6
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

284 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์16752,7150.32
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4114,8610.28
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3513,3870.26
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย7213,8160.52
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2410,9070.22
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว635,9281.06
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง308,4020.36
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม154,1700.36
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด364,6290.78
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง233,8460.60
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง111,7050.65
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย295,7980.50
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว173,4020.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง243,7610.64
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด234,5490.51
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า72,0340.34
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย133,7630.35
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี194,6350.41
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง182,1010.86
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ91,7700.51
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง82,4210.33
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน82,0200.40
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ211,1551.82
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,0380.29
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน7430,8230.24
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้285,5180.51
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง115,4660.20
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา43,3100.12
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง73,0610.23
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง31,3590.22
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ132,0310.64
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง31,3790.22
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10762,2660.17
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา2411,0800.22
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน215,8850.36
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ212,1660.97
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,1510.28
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว102,8480.35
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม122,2490.53
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ42,3740.17
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ122,4990.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ31,8780.16
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร222,4170.91
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน71,6800.42
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่7832,5260.24
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย152,1460.70
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง172,1140.80
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง102,5580.39
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,1690.13
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง263,6670.71
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่41,5990.25
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน6438,1140.17
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว98,4640.11
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา165,7360.28
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม11,3800.07
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,1400.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย323,8840.82
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา104,8020.21
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง72,0470.34
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง202,4120.83
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,7220.23
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ56900.72
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว17830.13
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ17170.14
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา4923,0620.21
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ5612,4660.45
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน162,7190.59
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน41,7700.23
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้303,8500.78
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง82,5380.32
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ102,1310.47
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์18453,9490.34
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน528,1560.64
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน6712,3110.54
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย3225,3210.13
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง225,9890.37
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า275,3630.50
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ397,2940.53
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด142,6920.52
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน215,8800.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย145,5760.25
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย173,4880.49
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น87,0490.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล135,0610.26
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง264,9800.52
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว104,3840.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,9920.85
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร134,2750.30
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์3111,9850.26
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง406,9610.57
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย243,5260.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม182,4470.74
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย102,2080.45
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย61,7900.34
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า182,2770.79