ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 26, 2020

Server : cmi9.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 26, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

284 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์13653,6300.25
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง4417,1590.26
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3714,2080.26
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2910,5980.27
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย5413,9990.39
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว387,1190.53
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง168,1550.20
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม93,2390.28
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด215,6180.37
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง334,8910.67
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง112,3610.47
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย226,2660.35
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว204,5040.44
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง172,9150.58
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด125,4470.22
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า123,3240.36
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย84,4910.18
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี113,9100.28
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง102,3500.43
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ273,3450.81
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง114,1960.26
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน102,6260.38
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ151,5400.97
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,2660.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน5933,4010.18
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้185,1040.35
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง114,8480.23
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง53,7740.13
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง61,6800.36
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ151,8900.79
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง71,4920.47
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง10754,9830.19
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1911,8260.16
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน327,3760.43
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ53,2600.15
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม122,5820.46
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว54,0810.12
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม112,7380.40
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ63,0810.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก58530.59
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ102,2350.45
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ21,7480.11
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร173,2860.52
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน162,0330.79
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่4830,1490.16
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย132,9930.43
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง174,6370.37
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง62,8370.21
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น73,2900.21
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง101,9700.51
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น72,2110.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่61,8960.32
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4936,7080.13
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว77,0850.10
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,7340.52
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,4240.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย162,1990.73
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา114,0060.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา286,0750.46
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง31,9780.15
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง22,4440.08
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น71,4330.49
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข41,6700.24
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ29900.20
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว79710.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ38730.34
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา5824,6140.24
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ3915,3510.25
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน143,1570.44
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน31,6510.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้204,0340.50
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง113,8150.29
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ52,3380.21
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์12360,4550.20
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน4911,6670.42
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย379,2750.40
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง235,3860.43
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน779,0520.85
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า335,2100.63
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ344,7510.72
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด41,5670.26
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน164,3870.36
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย134,9960.26
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย43,7060.11
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น92,6060.35
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล52,0290.25
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง64,5100.13
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว83,9190.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง81,8110.44
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร192,9470.64
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์279,8880.27
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง98,0920.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย193,3890.56
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม103,0790.32
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย92,2770.40
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย52,1100.24
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า72,3660.30