ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 29, 2020

Server : cmi6.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 29, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

283 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อนจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์11053,6300.21
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง2017,1590.12
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง3114,2080.22
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2211,6900.19
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1513,9990.11
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว177,1190.24
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง88,1550.10
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม43,2390.12
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด65,6180.11
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง94,8910.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง22,5390.08
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย116,2660.18
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว64,5040.13
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง32,9150.10
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด75,4470.13
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า43,6370.11
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย114,8240.23
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี33,9100.08
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง42,3500.17
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ63,3450.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง74,1960.17
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน32,6260.11
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ21,6760.12
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา31,3550.22
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4133,4010.12
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้65,1040.12
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง44,8480.08
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา62,6200.23
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง33,7740.08
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง11,8350.05
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ41,8900.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง11,4920.07
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง14554,9830.26
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1011,8260.08
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน57,3760.07
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ33,2600.09
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม32,5820.12
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว74,0810.17
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม12,7380.04
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ33,0810.10
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก38530.35
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ22,2350.09
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ11,7480.06
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร13,2860.03
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน32,0330.15
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3630,1490.12
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย32,9930.10
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง64,6370.13
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง43,0860.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น43,2900.12
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง01,9700.00
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น02,8250.00
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่11,8960.05
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน4136,7080.11
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว117,7520.14
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม51,7340.29
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง11,4240.07
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย32,1990.14
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา44,0060.10
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา76,6620.11
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง11,9780.05
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง32,4440.12
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น61,4330.42
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข31,6700.18
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ19900.10
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว29710.21
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ28730.23
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา2027,0040.07
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1216,7330.07
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน23,1570.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน01,6510.00
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้24,0340.05
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง43,8150.10
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ42,3380.17
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์8265,9230.12
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1411,6670.12
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย219,2750.23
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง65,3860.11
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน159,0520.17
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า115,2100.21
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ134,7570.27
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด11,5670.06
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน44,3870.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย94,9960.18
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย83,7060.22
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น72,6060.27
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล32,0290.15
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง144,5100.31
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว13,9190.03
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11,8110.06
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร12,9470.03
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์209,8880.20
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง98,0920.11
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย83,3890.24
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม03,3150.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย32,2770.13
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย62,1100.28
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า32,3660.13