ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 28, 2022

Server : cmi8
ประมวลผลวันที่ September 28, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

281 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์76052,7151.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง20814,8611.40
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง23913,3871.79
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย19413,8161.40
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง22410,9072.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว555,9280.93
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง2198,4022.61
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม612,1922.78
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2614,6295.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง973,8462.52
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง221,7051.29
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย935,7981.60
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1193,4023.50
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง563,7611.49
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1254,5492.75
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า212,0341.03
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย833,7632.21
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี1144,6352.46
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง242,1011.14
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ741,7704.18
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง942,4213.88
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน712,0203.51
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ601,1555.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา131,0381.25
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน59630,8231.93
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้905,5181.63
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง4235,4667.74
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา803,3102.42
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง313,0611.01
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง401,3592.94
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ572,0312.81
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง331,3792.39
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,34862,2662.16
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา27511,0802.48
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1115,8851.89
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ172,1660.78
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม612,1512.84
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว422,8481.47
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม232,2491.02
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ192,3740.80
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก36260.48
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ192,4990.76
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ221,8781.17
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร562,4172.32
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน221,6801.31
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่59132,5261.82
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย432,1462.00
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง352,1141.66
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง802,5583.13
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น1103,1693.47
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง1493,6674.06
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น402,3371.71
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่331,5992.06
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน58738,1141.54
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1378,4641.62
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา1035,7361.80
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม421,3803.04
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง481,1404.21
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย1033,8842.65
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1354,8022.81
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง592,0472.88
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง782,4123.23
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น481,2303.90
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข551,7223.19
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ366905.22
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว307833.83
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ307174.18
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา21423,0620.93
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ8312,4660.67
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน492,7191.80
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน711,7704.01
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1073,8502.78
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง502,5381.97
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ532,1312.49
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์62253,5251.16
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1178,1561.43
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน29012,3112.36
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย11525,3210.45
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1695,9892.82
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1255,3632.33
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ1087,2941.48
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด402,6921.49
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน675,8801.14
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย1105,5761.97
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย773,4882.21
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น517,0490.72
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล1085,0612.13
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง554,9801.10
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว104,3840.23
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง351,9921.76
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร334,2750.77
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์10411,9850.87
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง636,9610.91
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย733,5262.07
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม192,4470.78
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย222,2081.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย281,7901.56
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า762,2773.34