ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 21, 2020

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 21, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

281 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1,09653,6302.04
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง23515,6361.50
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง31414,2082.21
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11610,5981.09
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย22713,9991.62
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1536,4472.37
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง3637,4274.89
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม773,2392.38
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด2825,6185.02
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1024,4342.30
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง482,3612.03
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย2096,2663.34
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว2064,5044.57
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง1422,9154.87
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1095,4472.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า393,3241.17
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย874,4911.94
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี2193,9105.60
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง822,3503.49
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ1283,3453.83
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง1204,1962.86
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน932,6263.54
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ991,5406.43
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา411,2663.24
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน67633,4122.02
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้305,1040.59
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง3414,8487.03
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา1032,6203.93
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง243,1430.76
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง351,6802.08
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ651,8903.44
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง531,2164.36
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,82154,9833.31
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา31411,8262.66
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน1517,3762.05
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ273,2600.83
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม652,5822.52
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว654,0811.59
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม272,7380.99
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ833,0812.69
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก108531.17
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ242,2351.07
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ181,7481.03
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร563,2861.70
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน492,0332.41
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่58730,1491.95
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย912,9933.04
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง1284,6372.76
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง972,8373.42
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น983,2902.98
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง951,9704.82
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น462,2112.08
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่671,8963.53
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน51036,7081.39
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว1387,0851.95
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม441,7342.54
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง531,4243.72
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย882,1994.00
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา1954,0064.87
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา3046,0755.00
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง611,9783.08
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง1062,4444.34
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น801,4335.58
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข441,4193.10
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ539905.35
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว549715.56
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ408734.58
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา28024,6141.14
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ15615,3511.02
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน653,1572.06
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน831,6515.03
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้1944,0344.81
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง1153,8153.01
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ662,3382.82
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์90460,4551.50
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน26611,6672.28
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย919,2750.98
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง684,8691.40
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน1538,2031.87
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1184,8152.45
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ974,7432.05
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด421,5672.68
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1284,3872.92
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย894,9961.78
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย1203,7063.24
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น292,6061.11
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล792,0293.89
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง464,5101.02
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว473,9191.20
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง381,8112.10
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร322,9471.09
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1969,8881.98
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง758,0920.93
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย723,3892.12
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม553,0791.79
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย302,2771.32
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย332,1101.56
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า802,3663.38