ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล February 26, 2021

Server : cmi7.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

281 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์30618,9641.61
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง845,9141.42
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง1435,2122.74
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง383,1561.20
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย645,1121.25
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว742,2903.23
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1502,7065.54
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม196622.87
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1071,7596.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง801,8314.37
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง176932.45
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย682,0073.39
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว1191,4498.21
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง501,0254.88
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด481,7552.74
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า91,0980.82
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย241,1272.13
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี337684.30
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง247283.30
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ346515.22
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง291,0122.87
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน258572.92
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ5452510.29
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา32731.10
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน24111,4942.10
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้121,6960.71
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง851,1427.44
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา428584.90
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง81,0720.75
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง95071.78
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ304976.04
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง294855.98
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง57519,3782.97
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา1564,6843.33
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน702,6242.67
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ129611.25
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม308723.44
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว201,0231.96
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม151,0411.44
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ239452.43
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก92853.16
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ179781.74
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ77200.97
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร301,1142.69
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน167522.13
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่1219,2801.30
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย199921.92
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง401,3103.05
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง208422.38
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น361,0843.32
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่104902.04
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน19412,3251.57
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว512,5172.03
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม245534.34
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง254435.64
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย286964.02
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา529075.73
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา761,9383.92
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง254835.18
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง486687.19
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น324606.96
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข135042.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว183235.57
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ112264.87
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา616,9470.88
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ454,0151.12
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน78140.86
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน385696.68
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้661,0776.13
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง471,2083.89
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ387954.78
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์32222,2461.45
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน1204,1562.89
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย312,9181.06
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง331,8951.74
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน241,5971.50
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า281,1902.35
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ381,3142.89
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด295365.41
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน361,4502.48
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย441,4173.11
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย751,3165.70
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น89820.81
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล287233.87
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง86521.23
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว71,3200.53
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง256703.73
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร119861.12
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์653,1642.05
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง191,3671.39
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย341,2102.81
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม258502.94
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย98431.07
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย206113.27
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า357534.65