ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล October 20, 2020

Server : cmi2.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ October 20, 2020
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

278 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์83953,6301.56
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง14115,6360.90
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง23614,2081.66
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง53810,5985.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย8813,9990.63
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1576,4472.44
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง1637,4272.19
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม633,2391.95
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1445,6182.56
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1784,4344.01
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง582,3612.46
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย386,2660.61
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว324,5040.71
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง312,9151.06
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด1185,4472.17
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า953,3242.86
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย474,4911.05
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี373,9100.95
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง112,3500.47
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ683,3452.03
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง704,1961.67
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน172,6260.65
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ471,5403.05
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,2660.16
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน98033,4122.93
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้2525,1044.94
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง134,8480.27
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา522,6201.98
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1123,1433.56
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง481,6802.86
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ421,8902.22
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง281,2162.30
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,42554,9832.59
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา3511,8260.30
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน207,3760.27
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ63,2600.18
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม62,5820.23
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว24,0810.05
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม152,7380.55
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ63,0810.19
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก48530.47
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ82,2350.36
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ421,7482.40
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร93,2860.27
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน22,0330.10
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่76830,1492.55
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย372,9931.24
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง614,6371.32
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง552,8371.94
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น93,2900.27
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง11,9700.05
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น412,2111.85
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่121,8960.63
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน57036,7081.55
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว377,0850.52
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม201,7341.15
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง01,4240.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย112,1990.50
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา74,0060.17
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา196,0750.31
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง141,9780.71
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง262,4441.06
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น01,4330.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข131,4190.92
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ89900.81
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว109711.03
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ228732.52
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา30424,6141.24
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ36215,3512.36
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน693,1572.19
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน51,6510.30
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้04,0340.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง283,8150.73
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ592,3382.52
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์95060,4551.57
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน10711,6670.92
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย2739,2752.94
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง1524,8693.12
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน2038,2032.47
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า854,8151.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ864,7431.81
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด291,5671.85
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1344,3873.05
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย434,9960.86
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย223,7060.59
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น222,6060.84
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล612,0293.01
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง574,5101.26
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว133,9190.33
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง241,8111.33
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร752,9472.54
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์2439,8882.46
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง1648,0922.03
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย573,3891.68
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม543,0791.75
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย462,2772.02
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย232,1101.09
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า212,3660.89