ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล March 1, 2021

Server : cmi8.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ March 1, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

278 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์33118,9641.75
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง465,9140.78
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง875,2121.67
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1433,1564.53
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย1075,1122.09
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว302,2901.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง532,7061.96
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม86621.21
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด641,7593.64
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง411,8312.24
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง226933.17
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย292,0071.44
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว31,4490.21
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง151,0251.46
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด421,7552.39
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า501,3503.70
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย131,1271.15
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี291,1572.51
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง27280.27
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ106511.54
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง171,0121.68
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน78570.82
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ205253.81
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา42731.47
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน45311,4943.94
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1021,6966.01
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง41,1420.35
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา228582.56
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง611,0725.69
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง215074.14
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ114972.21
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง74851.44
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง58519,3783.02
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา164,6840.34
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน52,6240.19
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ49610.42
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม08720.00
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว01,3280.00
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม41,0410.38
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ49450.42
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก02850.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ19780.10
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ257203.47
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร21,1140.18
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน07520.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่2979,2803.20
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย209922.02
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง171,3101.30
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง178422.02
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น71,0840.65
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่144902.86
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน22812,3251.85
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว252,5170.99
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม45530.72
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง24430.45
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย66960.86
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา29070.22
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา101,9380.52
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง34830.62
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง96681.35
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น04600.00
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข95041.79
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว23230.62
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ122265.31
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา1026,9471.47
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ1034,0152.57
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน278143.32
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน15690.18
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01,0770.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง141,2081.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ47950.50
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์35622,2461.60
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน744,1561.78
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย1262,9184.32
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง681,8953.59
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน601,5973.76
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า331,1902.77
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ251,3141.90
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด155362.80
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน721,4504.97
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย131,4170.92
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย161,3161.22
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น259822.55
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล317234.29
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง156522.30
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว131,3200.98
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง166702.39
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร329863.25
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์943,1642.97
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง221,3671.61
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย181,2101.49
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม168501.88
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย188432.14
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย46110.65
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า107531.33