ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล September 30, 2022

Server : cmi3
ประมวลผลวันที่ September 30, 2022
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

278 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์76152,7151.44
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง16814,8611.13
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง21113,3871.58
เชียงใหม่M111130 โรงพยาบาลสันทราย11613,8160.84
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง11410,9071.05
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว1965,9283.31
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง378,4020.44
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม374,1700.89
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1024,6292.20
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง1023,8462.65
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง501,7052.93
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย695,7981.19
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว643,4021.88
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง383,7611.01
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด544,5491.19
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า462,0342.26
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย353,7630.93
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี314,6350.67
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง252,1011.19
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ101,7700.56
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง92,4210.37
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน322,0201.58
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ281,1552.42
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21,0380.19
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน77530,8232.51
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้1325,5182.39
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง205,4660.37
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา553,3101.66
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง1613,0615.26
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง211,3591.55
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ372,0311.82
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง451,3793.26
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง1,07262,2661.72
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา14311,0801.29
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน315,8850.53
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ32,1660.14
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม182,1510.84
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว12,8480.04
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม52,2490.22
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ132,3740.55
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก116261.76
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ372,4991.48
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ601,8783.19
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร132,4170.54
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน21,6800.12
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่78732,5262.42
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย192,1460.89
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง282,1141.32
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง192,5580.74
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น53,1690.16
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง43,6670.11
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น102,3370.43
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่51,5990.31
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน43438,1141.14
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว748,4640.87
น่านF111177 โรงพยาบาลเวียงสา395,7360.68
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม91,3800.65
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง31,1400.26
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย293,8840.75
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา404,8020.83
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง322,0471.56
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง362,4121.49
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น41,2300.33
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข241,7221.39
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ46900.58
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว07830.00
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ157172.09
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา41423,0621.80
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ24312,4661.95
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน202,7190.74
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน11,7700.06
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้03,8500.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง42,5380.16
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ142,1310.66
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์79853,9491.48
เชียงรายM211190 โรงพยาบาลพาน1778,1562.17
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน21712,3111.76
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย27825,3211.10
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง615,9891.02
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า1215,3632.26
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ427,2940.58
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด282,6921.04
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน1095,8801.85
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย405,5760.72
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย353,4881.00
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น277,0490.38
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล475,0610.93
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง314,9800.62
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว364,3840.82
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง171,9920.85
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร714,2751.66
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์17511,9851.46
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง946,9611.35
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย673,5261.90
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม382,4471.55
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย732,2083.31
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย71,7900.39
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า192,2770.83