ระบบรายงานข้อมูล CMI, วิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการผู้ป่วยใน และผลลัพธ์การให้บริการ Service Plan รายสาขา

โดยทีมพัฒนาโปรแกรมภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประมวลผล April 21, 2021

Server : cmi4.ciorh1.com
ประมวลผลวันที่ April 21, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน

276 ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ
 
 
 

Chwnameระดับสถานพยาบาลจำนวนผู้ป่วยในโรค กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะจำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดร้อยละ
เชียงใหม่A10713 โรงพยาบาลนครพิงค์10028,2890.35
เชียงใหม่M111119 โรงพยาบาลจอมทอง117,2190.15
เชียงใหม่M111125 โรงพยาบาลฝาง66,3870.09
เชียงใหม่M211128 โรงพยาบาลสันป่าตอง45,0900.08
เชียงใหม่M211130 โรงพยาบาลสันทราย107,5400.13
เชียงใหม่F111121 โรงพยาบาลเชียงดาว63,3260.18
เชียงใหม่F111131 โรงพยาบาลหางดง23,3080.06
เชียงใหม่F211120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม01,0420.00
เชียงใหม่F211122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด22,6550.08
เชียงใหม่F211123 โรงพยาบาลแม่แตง42,1920.18
เชียงใหม่F211124 โรงพยาบาลสะเมิง06930.00
เชียงใหม่F211126 โรงพยาบาลแม่อาย12,4840.04
เชียงใหม่F211127 โรงพยาบาลพร้าว11,7400.06
เชียงใหม่F211129 โรงพยาบาลสันกำแพง31,2800.23
เชียงใหม่F211132 โรงพยาบาลฮอด02,6510.00
เชียงใหม่F211133 โรงพยาบาลดอยเต่า11,6450.06
เชียงใหม่F211134 โรงพยาบาลอมก๋อย22,1790.09
เชียงใหม่F211135 โรงพยาบาลสารภี11,7780.06
เชียงใหม่F211136 โรงพยาบาลเวียงแหง01,0990.00
เชียงใหม่F211137 โรงพยาบาลไชยปราการ26510.31
เชียงใหม่F211138 โรงพยาบาลแม่วาง11,5680.06
เชียงใหม่F211139 โรงพยาบาลแม่ออน01,2830.00
เชียงใหม่F211643 โรงพยาบาลดอยหล่อ15250.19
เชียงใหม่F323736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา04410.00
ลำพูนS10714 โรงพยาบาลลำพูน4416,9110.26
ลำพูนF111142 โรงพยาบาลลี้12,5600.04
ลำพูนF111144 โรงพยาบาลป่าซาง42,2190.18
ลำพูนF211140 โรงพยาบาลแม่ทา11,2490.08
ลำพูนF211141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง11,6210.06
ลำพูนF211143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง15070.20
ลำพูนF211145 โรงพยาบาลบ้านธิ44970.80
ลำพูนF324956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง04850.00
ลำปางA10672 โรงพยาบาลลำปาง6128,7340.21
ลำปางM211147 โรงพยาบาลเกาะคา176,9720.24
ลำปางM211152 โรงพยาบาลเถิน53,8710.13
ลำปางF211146 โรงพยาบาลแม่เมาะ01,4030.00
ลำปางF211148 โรงพยาบาลเสริมงาม21,3470.15
ลำปางF211149 โรงพยาบาลงาว22,0390.10
ลำปางF211150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม01,5460.00
ลำปางF211151 โรงพยาบาลวังเหนือ01,4100.00
ลำปางF211153 โรงพยาบาลแม่พริก04070.00
ลำปางF211154 โรงพยาบาลแม่ทะ11,3950.07
ลำปางF211155 โรงพยาบาลสบปราบ01,0720.00
ลำปางF211156 โรงพยาบาลห้างฉัตร21,6440.12
ลำปางF211157 โรงพยาบาลเมืองปาน01,1470.00
แพร่S10715 โรงพยาบาลแพร่3812,1670.31
แพร่F111452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย21,4370.14
แพร่F211166 โรงพยาบาลร้องกวาง21,9730.10
แพร่F211167 โรงพยาบาลลอง31,0280.29
แพร่F211169 โรงพยาบาลสูงเม่น01,9880.00
แพร่F211170 โรงพยาบาลสอง31,0690.28
แพร่F211171 โรงพยาบาลวังชิ้น41,3420.30
แพร่F211172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่07470.00
น่านS10716 โรงพยาบาลน่าน3818,3070.21
น่านM211453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว73,1230.22
น่านF211173 โรงพยาบาลแม่จริม36870.44
น่านF211174 โรงพยาบาลบ้านหลวง06800.00
น่านF211175 โรงพยาบาลนาน้อย71,1110.63
น่านF211176 โรงพยาบาลท่าวังผา41,4690.27
น่านF211177 โรงพยาบาลเวียงสา22,3490.09
น่านF211178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง19410.11
น่านF211179 โรงพยาบาลเชียงกลาง39640.31
น่านF211180 โรงพยาบาลนาหมื่น16580.15
น่านF211181 โรงพยาบาลสันติสุข27540.27
น่านF211182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ35030.60
น่านF211183 โรงพยาบาลสองแคว34190.72
น่านF211625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ22260.88
พะเยาS10717 โรงพยาบาลพะเยา139,0090.14
พะเยาM110718 โรงพยาบาลเชียงคำ136,6590.20
พะเยาF211184 โรงพยาบาลจุน21,0860.18
พะเยาF211185 โรงพยาบาลเชียงม่วน19170.11
พะเยาF211186 โรงพยาบาลดอกคำใต้01,6960.00
พะเยาF211187 โรงพยาบาลปง41,4590.27
พะเยาF211188 โรงพยาบาลแม่ใจ01,1630.00
เชียงรายA10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์7627,2790.28
เชียงรายM211192 โรงพยาบาลแม่จัน145,9870.23
เชียงรายM211194 โรงพยาบาลแม่สาย103,6240.28
เชียงรายF111189 โรงพยาบาลเทิง12,8310.04
เชียงรายF111190 โรงพยาบาลพาน03,0520.00
เชียงรายF111196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า01,9240.00
เชียงรายF111454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ52,1430.23
เชียงรายF211191 โรงพยาบาลป่าแดด08450.00
เชียงรายF211193 โรงพยาบาลเชียงแสน22,1610.09
เชียงรายF211195 โรงพยาบาลแม่สรวย02,1110.00
เชียงรายF211197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย11,9210.05
เชียงรายF211198 โรงพยาบาลเวียงแก่น01,2090.00
เชียงรายF211199 โรงพยาบาลขุนตาล11,0760.09
เชียงรายF211200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง16520.15
เชียงรายF211201 โรงพยาบาลแม่ลาว01,9950.00
เชียงรายF211202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง39950.30
เชียงรายF215012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร21,4430.14
แม่ฮ่องสอนS10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์93,8990.23
แม่ฮ่องสอนM211205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง01,3670.00
แม่ฮ่องสอนF111204 โรงพยาบาลปาย11,7580.06
แม่ฮ่องสอนF211203 โรงพยาบาลขุนยวม01,3420.00
แม่ฮ่องสอนF211206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย01,0270.00
แม่ฮ่องสอนF211207 โรงพยาบาลสบเมย09660.00
แม่ฮ่องสอนF211208 โรงพยาบาลปางมะผ้า31,1360.26